در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی دوم – منوچهری دامغانی

در مدح وزیر سلطان مسعود غزنوی دوم
الــا یـا خــیـمــگــی! خــیـمــه فــروهــل
کـه پـیـشـاهـنـگ بــیـرون شـد ز مـنـزل
تــبــیــره زن بــزد طــبــل نــخــســتــیـن
شــتــربــانـان هـمـی بــنـدنـد مـحــمـل
نـمــاز شــام نــزدیـکــســت و امــشــب
مــه و خــورشــیـد را بــیـنــم مــقــابــل
ولـــیـــکـــن مـــاه دارد قـــصــــد بــــالـــا
فـــروشـــد آفـــتـــاب از کـــوه بــــابــــل
چـــــنــــان دو کــــفــــه زریــــن تـــــرازو
کـه ایـن کــفــه شــود زان کـفــه مـایـل
نـدانـسـتــم مـن ای سـیـمـیـن صـنـوبــر
کـــه گـــردد روز چـــونـــیـــن زود زایـــل
مـن و تــو غـافـلـیـم و مـاه و خــورشـیـد
بــرایـن گـردون گـردان نـیـســت غــافـل
نــگـــاریــن مـــنــا بـــرگـــرد و مـــگـــری
کـه کـار عـاشـقـان را نـیـسـت حــاصـل
زمــانــه حــامــل هــجــرســت و لــابـــد
نــهــد یــک روز بـــار خــویــش حــامــل
نـگــار مـن، چــو حــال مـن چــنـیـن دیـد
بــــبـــــاریــــد از مــــژه بـــــاران وابــــل
تـو گـویی پـلپـل سـوده بـه کـف داشـت
پـــراکــنــد از کــف انــدر دیــده پــلــپــل
بـــیــامــد اوفـــتـــان خـــیــزان بـــر مــن
چـنان مـرغـی کـه بـاشـد نیم بـسـمـل
دو ســاعــد را حـــمــایــل کــرد بـــرمــن
فــرو آویــخــت از مــن چــون حــمــایــل
مـرا گـفـت: ای سـتــمـکـاره بــه جـایـم!
بـــه کــام حـــاســـدم کــردی و عـــاذل
چــه دانــم مــن کــه بــازآیـی تــو یـا نـه
بـــدانــگــاهــی کــه بـــاز آیــد قــوافــل
تــرا کــامــل هـمــی دیـدم بــه هـر کــار
ولـیـکـن نـیـســتــی در عـشــق کـامـل
حــکــیـمــان زمــانـه راســت گــفــتــنــد
کـه جــاهـل گـردد انـدرعـشــق، عـاقـل
نــگــار خـــویــش را گــفـــتـــم: نــگــارا!
نـیـم مــن در فــنــون عــشــق جــاهـل
ولــــیـــکــــن اوســــتــــادان مــــجــــرب
چــنــیــن گــفــتــنــد در کــتـــب اوایــل
کــه عــاشــق قــدر وصــل آنـگــاه دانــد
کــه عــاجــز گـردد از هـجــران عــاجــل
بـــدیــن زودی نــدانــســتــم کــه مــا را
سـفـر بــاشـد بــه عـاجــل یـا بــه آجـل
ولــــیـــکــــن اتــــفــــاق آســــمـــانـــی
کـــنــد تـــدبـــیــرهــای مـــرد بـــاطـــل
غـــریـــب از مـــاه والـــاتـــر نـــبـــاشـــد
کــه روز و شــب هــمــی بــرد مــنــازل
چو برگشت از من آن معشوق ممشوق
نــهــادم صـــابـــری را ســـنــگ بـــر دل
نــگـــه کـــردم بـــه گـــرد کـــاروانــگـــاه
بـــه جـــای خــیــمــه و جـــای رواحـــل
نـه وحــشـی دیـدم آنـجــا و نـه انـسـی
نــه راکــب دیــدم آنــجـــا و نــه راجـــل
نـجــیـب خــویـش را دیـدم بــه یـکــســو
چـو دیـوی دسـت و پــا انـدر سـلـاسـل
گـشــادم هـر دو زانـو بــنـدش از دســت
چـو مـرغـی کـش گـشـایـنـد از حـبـایـل
بــــرآوردم زمـــامـــش تـــا بـــنـــاگـــوش
فـروهـشــتــم هـویـدش تــا بــه کـاهـل
نشـسـتـم از بـرش چـون عرش بـلقیس
بـجـسـت او چـون یکـی عـفـریت هـایل
هـمـی رانـدم نـجـیـب خـویش چـون بـاد
هـمـی گــفــتــم کــه الــلــهـم ســهـل
چــو مـســاحــی کـه پــیـمـایـد زمـیـن را
بـــپـــیــمــودم بـــه پـــای او مـــراحـــل
هـمــی رفــتــم شــتــابــان در بــیـابــان
هـمـی کـردم بـه یـک مـنـزل، دو مـنـزل
بـیـابـانـی چـنـان سـخـت و چـنـان سـرد
کــزو خـــارج نــبـــاشــد هــیــچ داخـــل
ز بــادش خـون هـمـی بــفـسـرد در تــن
کـه بــادش داشــت طــبــع زهـر قـاتــل
ز یخ گـشـتـه شـمـرها همـچـو سـیمین
طــبـــقــهــا بـــر ســـر زریــن مــراجـــل
ســواد شــب بــه وقـت صــبــح بــر مـن
هـمـی گـشـت از بـیاض بـرف مـشـکـل
هـمـی بــگــداخــت بــرف انـدر بــیـابــان
تــو گـفـتــی بــاشـدش بــیـمـاری سـل
بـــکــردار ســـریــشـــمــهــای مــاهــی
همـی بـرخـاسـت از شـخـسـارهـا گـل
چـوپــاسـی از شـب دیـرنـده بــگـذشـت
بـــرآمــد شـــعــریــان از کــوه مــوصـــل
بـــنــات الــنــعــش کــرد آهــنــگ بـــالــا
بــکــردار کــمــر شــمــشــیــر هــرقــل
رســـیــدم مـــن فـــراز کـــاروان تـــنـــگ
چـو کـشـتـی کـو رسـد نزدیک سـاحـل
بــه گــوش مــن رســیـد آواز خــلــخــال
چـــو آواز جــــلـــاجــــل از جـــلـــاجـــل
جــرس دســتــان گــونـاگــون هـمـی زد
بـــســـان عـــنــدلــیــبـــی از عـــنــادل
عــمــاری از بـــر تـــرکــی تــو گــفــتــی
که طاوسـی سـت بـر پـشـت حـواصـل
جــــرس مــــانـــنــــده دو تــــرگ زریـــن
مـــعـــلـــق هـــر دو تـــا زانـــوی بـــازل
ز نــــوک نــــیـــزه هـــای نــــیـــزه داران
شـــده وادی چـــو اطــراف ســـنــابـــل
چـــو دیــدم رفــتـــن آن بـــیــســـراکــان
بـــدان کـــشـــی روان زیــر مــحـــامــل
نـجــیـب خــویـش را گـفـتــم سـبــکـتــر
الـــا یــا دســـتـــگـــیــر مــرد فـــاضـــل
بــچــر! کــت عــنــبــریـن بــادا چــراگــاه
بــچــم! کــت آهـنــیـن بــادا مــفــاصــل
بــــیـــابــــان در نـــورد و کـــوه بــــگـــذار
مــنــازلــهــا بـــکـــوب و راه بـــگــســـل
فـــــــرود آور بـــــــه درگـــــــاه وزیــــــرم
فـــرود آوردن اعـــشـــی بـــه بــــاهـــل
بــه عـالـی درگـه دســتــور، کـو راســت
مـــعـــالـــی از اعـــالـــی وز اســـافـــل
وزیــری چـــون یــکــی والــا فــرشـــتـــه
چــه در دیـوان، چــه در صــدر مـحــافـل
وزیـــران دگـــر بــــودنـــد زیـــن پـــیـــش
هـــمـــه دیــوان بـــه دیــوان رســـایـــل
حـــدیــث او مـــعـــانـــی در مـــعـــانــی
رســــوم او فـــضـــایـــل در فـــضـــایـــل
هـمـی نـازد بــه عــدل شــاه مـســعـود
چــو پــیـغــمـبــر بــه نـوشــروان عــادل
درآیـــد پـــیـــش او بــــدره چـــو قـــارون
درآیــد پـــیــش او ســـائل چـــو عــایــل
شــود از پـــیــش او ســائل چـــو بـــدره
رود از پــــیـــش او بــــدره چـــو ســـائل
بـــلـــرزنـــد از نــهــیــب او نــهــنـــگـــان
بـــلـــرزد کـــوه ســـنــگـــیــن از زلـــازل
الــــا یــــا آفــــتـــــاب جـــــاودان تـــــاب
اســاس مــلــکــت و شــمــع قــبــایــل
تــــویـــی ظـــل خـــدا و نـــور خـــالـــص
به گیتی کس شنیده ست این شمایل
یکـی ظـلی کـه هم ظـلـسـت و هم نور
یکـی نوری کـه هم نورسـت و هم ظـل
گــهــر داری، هــنــر داری بـــه هــرکـــار
بــزرگــی را چــنــیــن بـــاشــد دلــایــل
تـــویــی وهــاب مــال و جــز تــو واهــب
تــویـی فـعــال جــود و جــز تــو فــاعــل
یـکـی شـعـر تــو شــاعـرتــر ز حــســان
یـکــی لــفــظ تــو کــامــلــتــر ز کــامـل
خـــداونــدا مــن ایــنــجـــا آمــدســـتـــم
بـــه امـــیــد تـــو و امــیــد مـــفـــضـــل
افـــاضـــل نـــزد تـــو یـــازنـــد هـــمـــوار
کــه زی فــاضــل بــود قــصــد افــاضــل
گــرم مــرزوق گــردانــی بـــه خـــدمــت
همان گویم که اعـشـی گفـت و دعـبـل
و گــر از خــدمــتـــت مــحـــروم مــانــدم
بــســوزم کـلـک و بــشــکــافــم انـامـل
الــا تـــا بـــانــگ دراجــســت و قــمــری
الـا تــا نـام ســیـمـرغـســت و طــغــرل
تــنــت پــایـنـده بــاد و چــشــم روشــن
دلــت پــاکــیـزه بــاد و بــخــت مـقــبــل
دهــاد ایــزد مـــرا در نــظـــم شـــعـــرت
دل بـــشـــار و طـــبـــع ابـــن مــقــبـــل

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.