در مدح فضل بن محمد حسینی – منوچهری دامغانی

در مدح فضل بن محمد حسینی
یـکــی ســخــنـت بــگـویـم گـر از رهـی شــنـوی
یـکــی رهــت بــنــمــایـم اگــر بــدان بــروی
ســبـــوی بـــگــزیــن، تـــا گــردی از مــکــاره دور
بـــرو بـــدان ره تـــا جـــاودانــه شــاد بـــوی
ایــا کـــریــم زمــانــه! عـــلــیــک عـــیــن الـــلـــه
تـویی که چـشـمه خـورشید را بـه نور ضوی
تــویـی کـه فــاتــح مـغــمـوم ایـن ســپــهـر بــوی
تـویی کـه کـاشـف مکـروه این زمـانه شـوی
اگـــر ز هـــیــبـــت تـــو آتـــشـــی بـــرافـــروزنـــد
بــرآسـمـان بــر، اسـتــارگـان شـونـد شـوی
بـه نـیکـویی نـگـری، گـر هـمـی بـه کـس نـگـری
بـه مردمی گـروی گـر همی بـه کـس گروی
عـــذاب دوزخ، آنـــجـــا بـــود کـــجـــا تـــو نـــیــی
ثــواب جــنــت آنـجــا بــود، کــجــا تــو بــوی
بـــرنــد آن تـــو هــر کــس، تــو آن کــس نــبـــری
دوند زی تـو همه کس، تـو زی کسی ندوی
اگــــر قـــــوام زمــــانــــه بـــــرآفـــــتـــــاب بـــــود
تــو آن زمــانــه قــوامــی کــه آفــتــاب تــوی
نــیــایــد از تـــو بـــخــیــلــی چــو از رســول دروغ
دروغ بــر تــو نـگـنـجــد، جـو بــر خـدای دوی
ســخــاوت تــو و رای بــلــنــد و طــالــع و طــبــع:
نه منقلب، نه مخالف، نه منکسف، نه غوی
وفــــا و هـــمـــت و آزادگــــی و دولـــت و دیـــن:
نکوی و عـالی و محـمود و مسـتـوی و قـوی
چو بو شعیب و خلیل و چو قیس و عمرو و کمیت
بـه ذوق و وزن عروض و بـه نظم و نثر و روی
چــو ابــن رومـی شـاعـر، چـو ابــن مـقـلـه دبــیـر
چـو ابـن معـتـز نحـوی، چـو اصـمعـی لـغـوی
بــلــا و نـعــمــت و اقــبــال و مــردمــی و ثــنــای
بــــــری و آری و تـــــوزی و کـــــاری و دروی
بــه مــردمــی تــو انــدر زمــانــه مــردم نـیـســت
کـه رای تـو بـه عـلـوسـت و بــاب تـو عـلـوی
ز هــمــت و هـنــر تــو شــگــفــت مــانــدســتــم
کـه ایـمـنـی تـو بـر او و بـر آسـمـان نـشـوی
بـه مـشـتـریـت گـمـانـی بــرم بـه هـمـت و طـبـع
کـه همچـو هور لـطـیفـی و همچـو نور قـوی
بــه گــاه خــلـعــت دادن، بــه گـاه صــلـه شــعــر
نـه ســیـم تــو مـلــکــی و نـه زر تــو هـروی
مــدیــح تــو مــتـــنــبـــی بـــه ســر نــیــارد بـــرد
نه بـوتـمام و نه اعـشـی قـیس و نه طـهوی
بـــــــزرگـــــــوارا!، نـــــــام آورا!، خـــــــداونــــــدا!
حـدیـث خـواهـم کـردن بـه تـو یـکـی نـبــوی
حــدیــث رقــعــه تــوزیــع بـــرتــو عــرضــه کــنــم
چـنانکـه عـرضـه کـند دین بـه مـانوی مـنوی
هــزار ســـال هــمـــیــدون بـــزی بـــه پـــیــروزی
بــه مــردمــی و بــه آزادگــی و نـیـکــخــوی
گ

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.