در مدح شهریار دوم – منوچهری دامغانی

در مدح شهریار دوم
رسـم بــهـمـن گـیـر و از نـو تـازه کـن بـهـمـنـجـنـه
ای درخـت مـلـک! بـارت عـز و بـیداری تـنه
اورمــزد و بــهــمــن و بــهــمــنــجــنــه فــرخ بـــود
فـرخـت بـاد اورمـزد و بـهمـن و بـهمـنـجـنه
بــر سـرانـگـشـت مـعـشـوقـان نـگـر سـبـزی حـنـا
بر سر انگشت سبزی بر سر و سبزش نه
راســت پــنـداری بــلــوریـن جــامــهـای چــیـنـیـان
بــر ســر تــصــویـر زنــگــاری و بــنــد آیـنـه
یـا بــه مــنـقــار زجــاجــی بــرکــنــد طــاووس نــر
پـرهـای طـوطـیـان از طـوطـیان وقـت چـنـه
ای خــداونـدی کـه روز خــشـم تــو از خــشـم تــو
در جـهد آتـش بـه سـنگ آتـش و آتـشـزنه
خــشــم تــو چــون مــاهـی فــرزنــد داوود نــبــی
کو بـیوبـارد جهان، گوید که هستم گرسنه
در دعـای مؤمـنـیـن و مؤمـنـاتــی، زانـکـه هـسـت
زیـر بــارت گــردن هـر مؤمـن و هـر مؤمـنـه
تـــا تـــوانــی شـــهــریــارا روز امـــروزیــن مــکـــن
جز بـه گرد خم خرامش جز بـه گرد دن دنه
بــامـدادان حــرب غـم را لـشــکـری کـن تــعـبــیـه
اخـتـیـارش بـر طـلـایه، افـتـخـارش بـر بـنـه
تـو بـه قـلـب لشـکـر اندر خـون انگـوران بـه دسـت
سـاقـیان بـر میسـره، خـنیاگـران بـر میمنه
ســـاقــیــان تـــو فــکــنــده بـــاده انــدر بـــاطــیــه
خـادمـان تـو فـکـنـده عـنـبـر انـدر مـدخـنـه
مـطـربــان سـاعـت بـه سـاعـت بـر نـوای زیـر وبـم
گاه سروسـتـان زنند امروز و گاهی اشکنه
گــاه زیــر قـــیــصـــران و گــاه تـــخـــت اردشـــیــر
گــاه نـوروز بــزرگ و گـه بــهـار بــشــکــنـه
گــه نـوای هـفــت گــنــج و گــه نـوای گــنـج گــاو
گـه نـوای دیـف رخـش و گـه نـوای ارجـنـه
نــوبــتــی پــالــیـزبــان و نـوبــتــی ســرو ســهـی
نـوبـتـی روشـن چـراغ و نـوبـتـی کـاویـزنـه
ســاعـتــی سـیـوارتــیـر و سـاعـتــی کـبــک دری
سـاعتـی سروسـتـاه و سـاعتـی بـا روزنه
بـامدادان بـر چـکک، چـون چـاشتـگاهان بـر شخج
نـیمـروزان بـر لـبـینـا، شـامـگـاهان بـر دنـه
مـاه فـروردیـن بـه گـل چـم، مـاه دی بـر بــاد رنـگ
مهرگان بـر نرگس و فصل دگر بـر سوسـنه
سال سیصد سرخ می خور، سال سیصد زرد می
لعل می الفین شـهر و العصیر الفی سـنه

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.