در مدح خواجه طاهر – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه طاهر
بــیـنـی آن بــیـجـاده عـارض لـعـبــت حـمـری قـبــای
سـنبـلش چـون پـر طـوطـی، روی چـون فر همای
جــعــد پــرده پــرده در هـم هـمـچــو چــتــر آبــنـوس
زلف حلقه حلقه، برهم، همچو مشک اندوده نای
دل، جـراحـت کـردش آن زلـفـین و چـون زلـفـینـش را
بــر جــراحــت بــرنـهـی راحــت پــدیـد آرد خــدای
زانـکـه زلـفـش کـژدمـســت و هـر کـه را کـژدم گـزیـد
مــرهـم آن زخــم را کــژدم نــهـد کــژدم فــســای
ای بــســا شــورا کــه از آن زلـفــکــان انـگــیـخــتــی
گـر نـتــرسـیـدی تــو از مـنـصـور عـادل کـدخــدای
طــــاهـــری، گـــوهـــر نـــژادی، از نـــژاد طـــاهـــری
عـــزم او: عــزم و کــمــال او: کــمــال و رای: رای
کـامـکـاری کـو چـو خـشـم خـویـشـتــن رانـد بــه روم
طــوق زریــن را کــنــد بـــر گــردن قــیــصـــر درای
دولـتـش هـمـشـیره و دل هـمـره و دین هـمـنـشـین
نـصــرتــش هـمــزانـو و اقــبــال هـمــروی ســرای
گــر پــیــمــبـــر زنــده بــودی، بـــر زبـــان جــبــرئیــل
آمــدی در شــان جــودش آیــت از عــرش خــدای
از فـــراز هـــمـــت او آســــمـــان را نـــیـــســــت راه
وز ورای مـلـکـت او ایـن زمـیـن را نـیـســت جــای
نـیـسـت خـالـی بـزم او از بــاش بـاش و نـوش نـوش
نـیـسـت خـالـی رزم او از گـیـر گـیـر و هـای هـای
روز رزم او نــــگـــــیــــرد عـــــز عـــــزرائیــــل جـــــان
روز بــــزم او بـــمـــانـــد جـــبــــرئیـــل از وای وای
گر کسـی گوید که در گیتـی کسـی بـرسـان اوسـت
گـر هـمـه پــیـغـمـبــری بــاشـد، بــود یـافـه درای
آفــریـن زان مــرکــب مــیــمــون کــه دیــدم بــر درش
مـرکــبــی، زیـن کـرده و خــاره بــر و جــادو ربــای
گـور سـم و گـاو پــشـت و گـرگ ســاق و کـرگ روی
بـبـر گوش و رنگ چشم و شیر دست و پـیل پـای
چــون بــرآری تــازیــانــه بــگــســلــد زنــجــیــر پــیـل
چـون زنی نعـلش، شـکالش بـس بـود بـند قـبـای
گـــر بـــگـــردانــی بـــگـــردد، ور بـــرانـــگـــیــزی دود
بــر طــراز عــنـکــبــوت و حــلــقــه نــاخــن پــرای
وان قـلـم بـین در بـنانش چـون یکـی مـمـشـوقـه ای
گـه نـشــیـب و گـه فــراز و گـاه وصــل و گـاه نـای
مــرکــبــی دریـاکــش و طــیـاره ای عــنــبــرفــشــان
دایــه ای درپـــرور و دوشـــیــزه ای یـــاقـــوت زای
ای خـــداونــدی کـــه فـــرمــان تـــرا یــابـــد هــمــی
تــخـت خـان و طـوق فـور و تـیـغ قـیـصـر تــاج رای
همچـنین لشـکـر کش و دشـمن کش و دینار بـخـش
همچـنین گـیتـی خـور و میری کـن و نیکـی فـزای
فـــر و روی خـــویــشـــتـــن را بـــر فـــراز و بـــرفــروز
نـاصـح و بــدخــواه خــود را بــر نـشـان و در ربــای
دوستـان را بـند بـشکن، دوست پـرور، خوان بـبـخش
دشـمـن و اعـدا شــکـن، بــردار کـن کـیـن آزمـای
اســـب تـــاز و گـــوی بـــاز و زیـــرســـاز و بـــم نـــواز
جـود کـار و دل ربــای و مـی سـتـان و دن سـتـای
گـردن ادبــار بــشــکــن، پــشــت دولـت راســت کـن
پـای بـدخـواهان بـبـند و دسـت نیکـان بـرگـشـای
جـــام گـــیــر و جـــای دار و نـــام جـــوی و کـــام ران
بــت فـریـب و کـیـن گـداز و دیـن پـژوه و ره نـمـای
خــازنـت را گـو کــه ســنـج و رایـضــت را گـو کــه ران
شـاعرت را گو که خـوان و حـاجـبـت را گو که پـای
حـــاســدت را گــو: گــریــز و ســاقــیــت را گــو: ریــز
ناصـحـت را گـو: نشـین و مـطـربـت را گـو: سـرای
چـون بـیـابـی مـهـر و کـین: آن را بـبـین، این را سـتـر
چون بـبینی بخل و جود : این را گزین، آن را گزای
نـــافــــه را و مـــشــــک را و ســــیـــم را و جــــام را
بـــرنــواز و بـــرفــتــال و بـــرفــشــان و بـــرگــرای
ملک ده، لشـکر شـکن، خـنجـر کش و مغـفر شـکاف
گـنج نه، بـاره فـکـن، شـمشـیر زن، بـخـت آزمـای
عشق و مهر وخال و زلف و روی و چشم و خط و لب
ور زو کار و بـوی و مال و بـوس و بین و خار و خای
اسـب و اشتـر، زر و سیم و جـام و عود و مشک ناب
رام گـیـر و بــرفـشــان و بــرفــراز و ســوز وســای
هـر نـشــاطــی را بــخــواه و هـر مــرادی را بــجــوی
هــر وفــایـی را بــیــاب و هــر بــقــایـی را بــبــای
جــز بــخــیـلــان را مــروب و جــز لئیـمــان را مــبــنــد
جــز مـعــادی را مـکــوب و جــز مـوالـی را مـپــای

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.