در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه احمد عبدالصمد وزیر سلطان مسعود
آمـــدت نـــوروز و آمـــد جـــشـــن نـــوروزی فـــراز
کـامـگـارا! کـار گـیـتــی تــازه از ســر گـیـر بــاز
لـالـه خــودروی شـد چــون روی بــتــرویـان بــدیـع
سـنـبـل انـدر پـیـش لـالـه چـون سـر زلـف دراز
شاخ گل شطرنج سیمین و عقیقین گشته است
وقت شبـگیران بـه نطع سـبـزه بـر شطرنج بـاز
گـلـبــنـان در بــوسـتــان چـون خـسـروان آراسـتـه
مرغکان چـون شـاعـران در پـیش این یازان فراز
لــالــه رازی شــکــفــتــه پــیـش بــرگ یـاســمـن
چون دهان بـسدین در گوش سیمین گفتـه راز
بـوسـتـان چـون مسـجـد و شـاخ بـنفشه در رکوع
فــاخــتــه چــون مؤذن و آواز او بـــانــگ نــمــاز
وان بـنـفـشـه چـون عـدوی خـواجـه گـیتـی نگـون
سـر بـه زانـو بـرنـهـاده رخ بـه نـیـل انـدوده بــاز
خـــواجـــه احـــمــد آن رئیــس عــادل پـــیــروزگــر
آن فـریـدون فـر کـیـخــســرو دل رســتــم بــراز
هــر زمــان ز افــراط عــدل او چـــنــان گــردد کــزو
زعــفــران گــر کــاری، آزد بـــر دو دنــدان گــراز
هسـت حـرص او بـه مال و خـواستـه از بـهر جـود
حرص چون چونین بود محمود باشد حرص و آز
گـاه صـرافـســت و گـه بــزاز و هـرگـز کـس نـدیـد
رایــگــان زر صــیــرفــی و رایـگــان دیــبــا بــزاز
گــر چــنــو زر صــیــرفــی بــودی و بــزازی یـکــی
دیـبــه و دیـنــار نـه مــقــراض دیـدی و نـه گــاز
وان قــلــم انـدر بــنـانـش گــه مــعــز و گــه مــذل
دشـمـنـان زو بــامـذلـت، دوسـتــان بــا اعـتـزاز
بــرکـشــد تــار طــراز عــنـبــریـن از کـام خــویـش
چـون بــرآرد عـنـکـبــوت از کـام خـود تــار طـراز
قــیــمــت یــکــتــا طــرازش از طــراز افــزون بـــود
در جـهان هرگز شنیدسـتـی طرازی زین طراز؟
قـــامـــت کـــوتــــاه دارد، رفـــتــــن شــــیـــر دژم
گـــونـــه بــــیـــمـــار دارد، قـــوت کـــوه طـــراز
در عــیـان عــنـبــر فـشــانـد، در نـهـان لؤلؤ خــورد
عنبـرسـت او را بـضـاعت، لؤلؤسـت او را جـهاز
هر مدیحـی کو بـجـز تـو بـر کـنیت و بـرنام اوسـت
خـود نه پـیوندش بـه یکـدیگـر فـراز آید نه سـاز
هـسـت بـا خـط تـو خـط چـینـیان چـون خـط بـرآب
هسـت بـا شـمشـیر تـو اقلام شـیران خـرگواز
تــا هـمـی دولـت بــمـانـد، بــر سـر دولـت بــمـان
تـا همـی مـلـکـت بـپـاید بـر سـر مـلـکـت بـنـاز
گنج نه، گوهر فشـان، صهبـا کش و دسـتـان شنو
بــار ده، قـصـه سـتـان تـوقـیـع زن، تـدبـیـرسـاز
روی بــیـن و زلـف ژول و خــال خـار و خـط بــبــوی
کف گشـای و دل فـروز و جـان ربـای و سـرفراز
جـز بــه گـرد گـل مـگـرد و جـز بــه راه مـل مـپـوی
جـز بـه نـایی دم مـزن، و نرد جـز بـا مـی مـبـاز

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.