در مدح خواجه ابوسهل زوزنی – منوچهری دامغانی

در مدح خواجه ابوسهل زوزنی
نــوروز روزگــار نــشــاطــســـت و ایــمــنــی
پـوشـیـده ابـر دشـت بـه دیـبــای ارمـنـی
بــر یـاســمـیـن عـصــابــه در مـنـضـد اســت
بــر ارغــوان طــویـلــه یـاقــوت مــعــدنـی
خــیـل بــهـار خـیـمـه بــه صـحــرا بــرون زنـد
واجـب کند که خیمه بـه صحـرا بـرون زنی
از بــامـداد تــا بــه شــبــانـگـاه مـی خــوری
وز شـامـگـاه تـا بـه سـحـرگـاه گـل چـنی
بـــر ارغــوان قــلــاده یــاقــوت بـــگــســلــی
بــر مـشـک بــیـد نـایـژه عـود بــشـکـنـی
بـر گل همی نشینی و بـر گل همی خـوری
بـر خم همی خرامی و بـر دن همی دنی
درســت نـاخــریـده و مـشــکـســت رایـگـان
هر چـنـد بـرفـشـانی و هر چـنـد بـرچـنی
نـرگــس هـمــی رکــوع کــنـد در مـیـان بــاغ
زیـرا کـه کـرد فـاخــتــه بــر ســرو مؤذنـی
دارد خـجـسـتــه غـالـیـه دانـی ز سـنـدروس
چـون نـیمـه ای بـه عـنـبـر سـارا بـیاکـنی
نـرگـس بـسـان کـفـه سـیمـین تـرازوییسـت
چـون زر جـعـفـری بـه مـیانـش درافـکـنی
مـانـد بــه ســیـنـه و دم طـاووس شــاخ گـل
چـون مـشـک و در دانـه بــدو در پـراکـنـی
دو رویه گـل چـو دایـره از سـرخ دیـبـه اسـت
چـون پـشـت او بـه رشـتـه زرین بـیـاژنـی
بـاطـنش هسـت دیگر و ظـاهرش دیگرسـت
گویی شده سـت این گل دور وی بـاطنی
نـرگـس بــسـان چـرخ بــه شـش پـره آسـیـا
آن چـرخ آسـیا کـه سـتـون زمـردین کـنی
چـــرخـــش ز زر زرد کــنــی وانــگــهــی درو
دنــدانــه بــلــوریــن گــردش فــرو کــنــی
شــاخ بــنـفـشـه بــر ســر زانـو نـهـاده ســر
مــانــنــده مــخــالــف بــوســهـل زوزنــی
شـیخ العـمید سـید صـاحـب کـه ذوالـجـلـال
نـعـمـتـش داد و صـحـت تـن داد و ایمـنی
هـرگـز مـنـی نـکــرد و رعــونـت ز بــهـر آنـک
رســوا کـنـد رعـونـت و رسـوا کـنـد مـنـی
از هـمــت بــلــنـد بــدیـن مـرتــبــت رســیـد
هـرگـز بــه مـرتــبــت نـرســد مـردم دنـی
او را ز ریــمــنــی گــهــر پـــاک بـــاز داشــت
مـمـکـن نـبــاشــد از گـهـر پــاک ریـمـنـی
آیـد بــه سـوی او ز هـمـه خـلـق مـحــمـدت
چـون بـا نـشـیـمـن آیـد مـرغ نـشـیمـنـی
از جــام انـگــبــیـن نــتــرابــد جــز انـگــبــیـن
از نــفــس او نــیــایـد الــا لــطــف کــنــی
هست او شریف و همت او همچو او شریف
هست اوسنی و همت او همچو اوسنی
رای مـــوافــــق و نـــیـــت و اعــــتــــقـــاد او
از روزگـار تــوســن بــرداشـت تــوســنـی
هـســتــنـد شــاه را خــلــفــای دگــر جــز او
لـیکـن بـه کـام اوسـت دل شـاه مـعـتـنی
خـورشید را سـتـاره بـسـی هسـت بـر فلک
لـیـکـن بـه مـاه بــاز دهـد نـور و روشـنـی
احـسـان شـهـریـار بـه تـعـلـیم نـیک اوسـت
چــون قــوت بــهـار بــه بــاران بــهـمــنـی
ای ذونسـب بـه اصل خـود و ذوفنون بـه علم
کـامـل تـو در فـنـون زمـانـه چـو یک فـنـی
بــا عــز مــشــک ویـژه و بــا قــدر گــوهــری
بـــا جــاه زرســاوی و بـــا نــفــع آهــنــی
نــامـــردمــی نــورزی و ورزی تـــو مــردمــی
نـاگـفـتـنـی نـگـویـی و گـویی تـو گـفـتـی
خـرمـن ز مـرغ گـرسـنـه خــالـی کـجــا بــود
مـا مـرغـکـان گـرسـنـه تــو بــار خـرمـنـی
تــا حــرف بــی نـقـط بــود و حــرف بــا نـقـط
تــا خـط مـسـتـوی بــود و خـط مـنـحـنـی
عـــمـــر و تـــن تـــو بـــاد فـــزایــنـــده و دراز
عـیـش خـوش تــو بــاد گـوارنـده و هـنـی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.