در مدح ابوالحسن بن علی بن موسی – منوچهری دامغانی

در مدح ابوالحسن بن علی بن موسی
رفـت سـرمـا و بـهـار آمـد چـون طـاووسـی
بـه سوی سـبـزه بـرون آمد هر محـبـوسی
هر زمان نوحه کند فاختـه، چون نوحه گری
هر زمان کبک همی تازد، چون جاسوسی
بــر ســر ســرو زنـد پــرده عـشـاق، تــذرو
ورشـان نـای زنـد، بـر سـر هـر مـغـروسـی
بر زند نارو، بر سرو سهی «سرو سهی »
بــر زنـد بــلـبــل بــر تــارک گـل قـالـوســی
دم هر طـوطـیکـی چـون ورق سـوسـن تـر
بـاز چـون دستـه سوسن دم هر طاووسی
بــه سـحــرگـاهـان، نـاگـاهـان آواز کـلـنـگ
راسـت چـون غـیو کند صـفدر در کردوسـی
چـون صـفـیری بـزند کـبـک دری در هزمـان
بــزنـد لـقـلـق بــر کـنـگـره بــر، نـاقـوســی
رعـد، پــنـداری طــبــال هـمـی طـبــل زنـد
بـر در بـوالـحـسـن بـن عـلـی بـن مـوسـی
آن رئیــس رؤســـای عـــرب و آن عـــجـــم
کـه همی ماند بـر تـخـت چـو کیکـاووسـی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.