در لغز شمع و مدح حکیم عنصری – منوچهری دامغانی

در لغز شمع و مدح حکیم عنصری
ای نــهــاده بــر مــیــان فــرق جــان خــویـشــتــن
جـسـم مـا زنـده بــه جــان و جــان تــو زنـده بــه تــن
هـر زمـان روح تــو لـخــتــی از بــدن کــمـتــر کـنـد
گــوی انــدر روح تـــو مــضـــمــر هــمــی گــردد بـــدن
گـر نـیی کـوکـب، چـرا پـیـدا نـگـردی جـز بـه شـب
ور نـیـی عـاشـق، چـرا گـریـی هـمـی بـر خـویـشـتـن
کــوکــبــی آری ولــیـکــن آســمــان تــســت مـوم
عـاشــقـی آری، ولـیـکـن هـســت مـعـشـوقـت لـگـن
پـیـرهـن در زیـر تـن پـوشـی و پـوشـد هـر کـسـی
پـیـرهـن بــر تـن، تـو تـن پـوشـی هـمـی بــر پـیـرهـن
چــون بــمـیـری آتــش انـدر تــو رسـد زنـده شـوی
چــون شــوی بــیـمــار، بــهــتــر گــردی از گــردن زدن
تا همی خندی، همی گریی و این بس نادر است
هم تـو معشـوقی و عـاشـق، هم بـتـی و هم شـمن
بــشـکـفـی بـی نـوبــهـار و پـژمـری بـی مـهـرگـان
بــگــریــی بــی دیــدگــان و بــاز خــنــدی بــی دهــن
تــو مـرا مــانـی و مـن هـم مـر تــرا مــانـم هـمـی
دشــمــن خــویـشــیـم هـر دو دوســتــدار انــجــمــن
خــویـشـتــن سـوزیـم هـر دو، بــر مـراد دوسـتــان
دوســـتـــان در راحـــتـــنــد از مـــا و مـــا انــدر حـــزن
هــر دو گــریـانــیـم و هــر دو زرد و هـر دو در گــداز
هـر دو ســوزانـیـم و هـر دو فــرد و هـر دو مـمـتــحــن
آنـچـه مـن در دل نـهـادم، بـر سـرت بـیـنـم هـمـی
وانــچـــه تـــو بـــر ســـر نــهــادی در دلــم دارد وطــن
اشـک تـو چـون در کـه بــگـدازی و بــر ریـزی بـه زر
اشـک مـن چـون ریـخـتـه بــر زر هـمـی بــرگ سـمـن
روی تــو چــون شـنـبــلـیـد نـوشــکـفـتــه بــامـداد
وان مــن چــون شــنــبـــلــیــد پــژمــریــده در چــمــن
رسـم نـاخــفـتــن بــه روزسـت و مـن از بــهـر تــرا
بـی وسـن بـاشـم هـمـه شـب، روز بـاشـم بـا وسـن
از فــراق روی تـــو گــشـــتـــم، عـــدوی آفـــتـــاب
وز وصــالـت بــر شــب تــاری شــدســتــم مـفــتــنـن
مــن دگــر یــاران خـــود را آزمــودم خـــاص و عــام
نـــی یــکـــیــشـــان رازدار و نـــی وفـــاانـــدر دو تـــن
رازدار مــن تــویــی، ای شــمــع یــار مــن تــویــی
غــمــگــســار مــن تــویـی مــن زان تــو، تــو زان مـن
تـو همی تـابـی و مـن بـرتـو همی خـوانم بـه مهر
هــر شــبــی تــا روز دیــوان ابــوالــقــاســم حــســن
اوســـتــــاد اوســـتــــادان زمـــانـــه عـــنـــصـــری
عنصـرش بـی عیب و دل بـی غش و دینش بـی فتـن
شـعـر او چـون طـبـع او: هم بـی تـکـلف هم بـدیع
طـبـع او چـون شـعـر او: هـم بـا مـلـاحـت هم حـسـن
نـعــمــت فــردوس یـک لــفــظ مـتــیـنـش را ثــمـر
«گــنــج بــادآورد» یــک بــیــت مــدیــحــش را ثــمــن
تـا همی خـوانی تـو اشعارش، همی خـایی شکر
تـا هـمـی گـویـی تـو ابـیـاتـش، هـمـی بـویی سـمـن
حــلــم او چــون کــوه و انـدر کــوه او کــهـف امــان
طــبـــع او چـــون بـــحـــر و انــدر بـــحــر او در فــطــن
نــــــظـــــــم او و لــــــفــــــظ او و ذوق او و وزن او
هر خـطـابـش، هر عـتـابـش هر مدیحـش، هر سـخـن
گــاه نـظــم و گــاه نـثــر و گــاه مـدح و گـاه هـجــو
روز جـــــــد و روز هــــــزل و روز کــــــلــــــک و روز دن
در بــار و مـشــکـریـز و نـوش طــبــع و زهـر فـعــل
جـــانــفـــروز و دلـــگـــشـــا و غـــمـــزدا و لـــهــوتـــن
کــوجــریـر و کــو فــرزدق، کــو زهـیـر و کــو لـبــیـد
رؤبـــه عـــجـــاج و دیــک الـــجـــن و ســـیــف ذویــزن
کـو حــطـیئه، کـوامـیـه، کـو نـصـیـب و کـو کـمـیـت
اخـــطــل و بـــشـــار بـــرد، آن شـــاعــر اهــل یــمــن
وز خـراسـان: بــوشـعـیـب و بـوذر آن تـرک کـشـی
وان ضـــریـــر پــــارســـی، وان رودکـــی چـــنـــگـــزن
آن دو گـــرگـــانـــی و دو رازی و دو ولـــوالـــجــــی
سـه سـرخـسـی و سـه کاندر سـغـد بـوده مسـتـکن
ابــن هـانـی، ابــن رومـی، ابــن مـعـتـز ابـن بـیـض
دعـبــل و بــوشــیـص و آن فـاضـل کـه بــود انـدر قـرن
وان خـجـسـتـه پـنج شـاعـر کـو، کـجـا بـودندشـان
عــزه و عــفــرا و هــنــد و مــیــه و لــیــلــی ســکــن
وان دو امـرؤالـقـیـس و آن دو طـرفـه، آن دو نـابـغـه
وان دو حسان و سه اعشی وان سه حماد و سه زن
از بــخـارا پــنـج و پــنـج از مـرو و پـنـج از بــلـخ بــاز
هفت نیشـابـوری و سـه طـوسـی و سـه بـوالحـسـن
گــو فــراز آیـنــد و شــعــر اوســتــادم بــشــنـونــد
تــا غــریـزی روضــه بــیـنـنـد و طــبــیـعــی نـســتــرن
تــا بــر آن آثــار شــعــر خــویـشــتــن گــریـنـد بــاز
نـــی بـــرآثـــار و دیـــار و رســـم و اطـــلـــال و دمـــن
او رســــول مـــرســــل ایـــن شـــاعـــران روزگـــار
شــعــر او فـرقـان و مـعـنـایـش ســر تــا ســر ســنـن
شـعـر او فـردوس را مـانـد، کـه اندر شـعـر اوسـت
هـر چــه در فــردوس مــا را وعــده کــرده ذوالــمــنــن
کـوثـرسـت الـفـاظ عـذب او و مـعـنـی سـلـسـبـیل
ذرق او انـــهـــار خــــمـــر و وزنـــش انـــهـــار لـــبــــن
لــذت انـهـار خــمــر اوســت مــا را بــی حــســاب
راحـــت ارواح لــطــف اوســـت مــا را بـــی شـــجـــن
از کــــف او جــــود خــــیـــزد وز دل او مــــردمــــی
از تـــبـــت مــشـــک تـــبـــتـــی، وز عـــدن در عـــدن
وقـت صــلـحــش کـس نـدانـد مـرغــزن از مـرغــزار
وقــت خــشــمـش، کـس نـدانـد مـرغــزار از مـرغــزن
هــمــتـــش آب و مــعـــالــی ام و بـــیــداری ولـــد
حـکـمـتــش عـم و جــلـالـت خـال وهـشـیـاری خـتــن
زیـن فـروتــر شــاعـران دعـوی و زو مـعـنـی پــدیـد
ویـن حــکــیــمــان دگــر یــک فــن و او بــســیــار فــن
از زغـــن هـــرگـــز نـــیـــایــد فـــر اســـب راهـــوار
گــرچـــه بـــاشــد چـــون صــهــیــل اســب آواز زغــن
حــبــذا اســبــی مـحــجــل مـرکــبــی تــازی نـژاد
نــعــل او پـــرویــن نــشــان و ســم او خـــارا شــکــن
بـارکـش چـون گـاومـیش و بـانگـزن چـون نره شـیر
گـامـزن چـون ژنـده پــیـل و حـمـلـه بــر چـون کـرگـدن
یـوز جـسـت و رنـگ خـیـز و گـرگ پـوی و غـرم تـک
بـــبـــر جـــه، آهـــو دو و روبـــاه حـــیـــلـــه، گـــور دن
چـون زبـانی انـدر آتـش، چـون سـلـحـفـاة انـدر آب
چــون نــعــایــم دربــیــابــان، چــون بــهــایــم در قــرن
رام زیـن و خـوش عـنـان و کـش خــرام و تــیـزگـام
شــخ نــورد و راهــجــوی و ســیــل بـــر و کــوهــکــن
پــــشـــت او و پــــای او و گـــوش او و گـــردنـــش
چـون کـمان و چـون رماح و چـون سـنان و چـون مجـن
بـر شـود بـر بـاره سـنـگـین، چـو سـنگ مـنـجـنیق
در رود در قــعــر وادی چــون بــه چــاه انـدر، شــطــن
بــر طــراز آخــتــه پــویـه کــنـد چــون عــنـکــبــوت
بــربــدسـتــی جــای بــر، جـولـان کـنـد چـون بــابــزن
رخــش بـــا او لــاغــر و شــبـــدیــز بـــا او کــنــدرو
ورد بــــا او ارجــــل و یـــحــــمــــوم بــــا او اژکــــهـــن
ایـنـچــنـیـن اســبــی تــوانـد بــرد بــیـرون مــرمــرا
از چــنـیـن وادی، ز قــاعــی ســهـمـنـاک و نـیـشــزن
از تـبـش گشـتـه غدیرش همچـو چـشم اعمشـان
وز عـطـش گـشـتـه مـسـیلـش چـون گـلـوی اهـرمـن
گـشـتــه روی بــادیـه چــون خــانـه جــوشـنـگـران
از نــشـــان ســـوســـمــار و نــقــش مــاران شــکــن
هـــمـــچــــو آواز کــــمـــان آوای گـــرگـــان انـــدرو
هـمـچــو جــعـد زنـگـیـان شــاخ گـیـاهـان، پــرشــکـن
بـر چـنین اسـبـی چـنین دشتـی گذارم در شـبـی
تــیـره چــون روز قــصــاص و تــنــگ چــون روز مــحــن
روی شـــســـتـــه آســـمــان او بـــه آب لــاجـــورد
دسـت در بـسـتـه زمـینـش از قـیـر و از مـشـک خـتـن
راسـت چـون یک قـبـضـه و یک خـانه قـوسـی بـود
آن بـــنــات الــنــعــش تــابـــان بـــر ســر کــوه یــمــن
بــر سـپــهـر لـاجــوردی صـورت «سـعـدالـسـعـود»
چـون یـکـی خـال عـقـیـقـیـن، بــر یـکـی نـیـلـی ذقـن
چـون سـه سـنگ دیگپـایه «هقعـه » بـر جـوزا کنار
چـــون شـــرار دیــگــپـــایــه پـــیــش او خـــیــل پـــرن
اسـب من در شب دوان همچـون سفینه در خـلیج
مـن بــر او ثــابــت چــنـانـچــون بــادبــان انـدر ســفـن
گــاهــش انــدر شــیـب تــازم، گــاه تــازم بــرفــراز
چــون کـسـی کـو گـاه بــازی بــر نـشـیـنـد بــر رسـن
در مـیان مـهد چـشـم مـن نخـسـبـد طـفـل خـواب
تـــا نــبـــیــنــم روی آن بـــرجــیــس رای تــهــمــتـــن
تــا نـگـیـرم دامـن اقــبــال او مـحــکــم بــه چــنـگ
تــا نــبـــوســم خــاک زیــرپــای او، ذوالــطــول و مــن
ای مـنـوچـهـری هـمـی تـرسـم کـه از بـیدانـشـی
خـویشـتـن را هـم بـه دسـت خـویشـتـن دوزی کـفـن
آنــکــه انــدر زیــر تــاج گــوهــر و دیــبـــای شــعــر
چـــون نــگـــار آزرســـت و چـــون بـــهــار بـــرهــمـــن
بـرد خـواهـی پـیـش او نـاپـروریـده شـعـر خـویش؟
کـرد خــواهـی در مـلـامـت عــرض خــود را مـرتــهـن؟
بــر دم طـاووس خـواهـی کـرد نـقـشـی خـوبــتـر؟
در بــهـشــت عــدن خــواهـی کـشــت شــاخ نـارون؟
آنـکــه اســتــادان گــیـتــی بــرحــذر بــاشــنــد ازو
تـــو بـــه نــادانــی مــرو نــزدیــک او، لــاتـــعـــجـــلــن
مجـلس اسـتـاد تـو چـون آتـشـی افـروخـتـه سـت
تــو چــنـانـچــون اشـتــر بــی خـواسـتــار انـدر عـطـن
اشــتــر نــادان ز نــادانــی فــروخــســبـــد بــه راه
بـی حـذر بـاشد از آن شیری که هسـت اشـتـرشکن

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.