در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

 در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

Hits: 41

:: ADVERTISEMENTS ::
shares