در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

 در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares