در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

 در غربتم افتاده ز هجران حبیب نوایی

shares