در صنعت مقلوب – خواجه رشید الدین وطواط

راز تو با خدای سخت نکوست
زین قبل هست کار خصم تو زار

رأی عالیت را بحل و بعقل
هست تأیید آسمانی یار

راغ و باغ مخالف جاهت
تیره چون چاه و موحشست چو غار

رام شد آسمان بمهر ترا
هست با دشمنت بکینه چو مار

ران تو زین فخر ساید و هست
زین حسد جان حاسدت پر نار

رشیدالدین وطواط

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.