در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد – منوچهری دامغانی

در شکرگزاری عید و مدح خواجه محمد
مـــاه رمـــضـــان رفـــت و مـــرا رفـــتـــن او بــــه
عـــیــد رمـــضـــان آمـــد، الـــمـــنـــه لـــلـــه
آنـــکـــس کـــه بـــود آمـــدنــی آمـــده بـــهــتـــر
و آنـکـس کـه بـود رفـتـنـی او رفـتـه بــده بـه
بـــــرآمــــدن عــــیــــد و بـــــرون رفــــتـــــن روزه
سـاقـی بــدهـم بــاده، بـر بــاغ و بـه سـبـزه
مــن روزه بـــدیــن ســرخ تـــریــن آب گــشــایــم
زان سـرخ تــریـن آب رهـی را ده و مـســتــه
بــرنـه بــه کــف دســتــیـم آن جــام چــو کــوثــر
جـــام دگــر آور، بـــه کــف دســـت دگــر نــه
مـن مـی نـخــورم، تــا نـبــود بــر دو کـفــم جــام
یـا سـاتـگـنـی بــر سـر خـوانـم نـنـهـی سـه
چون می بدهی، نوش همی گوی و همی باش
چون می بخورم، جام همی گیر و همی جه
ور جــهـد کــنـد خــواجــه و گــویـد نـخــورم مــی
بـا جـان و سـر سـلطان سـوگندش همی ده
ور خــواجــه اعــظــم قــدحــی کــهـتــر خــواهـد
حـقـا کـه میش مـه دهی و هم قـدحـش مه
بـــر بـــار خـــدای رؤســـا خـــواجـــه مـــحـــمــد
کــهـتــر بــر او مــهـتــر و مــهـتــر بــر او کــه
تــــایـــیـــد خـــدایـــی بــــه تــــن او مـــتـــنـــزل
اقـــبـــال ســـمـــائی بـــه رخ او مــتـــوجـــه
پــاکـیـزه لـقـایـی کـه ز بــس حـکـمـت و جـودش
«الـحـکـمـت و الـجـود سـری مـفـتـخـرا بـه »
آراســتـــه خــورشــیــد چــنــان ز ابـــر نــتـــابـــد
کــــز دو رخ او تـــــابـــــد یــــزدانــــی فـــــره
دو ســاعــد او چــون دو درخــتــســت مــبـــارک
انـگـشـت بــر او: شــاخ و بــر و جــود فـواکـه
بــدخــو شــود از عـشــرت او ســخــت نـکـوخــو
عــاقــل شــود از عــادت او ســخــت مــولــه
پــرویـز مــلــک چــون ســخــن خــوب شــنـیـدی
آن را که سخن گفتـی، گفتـیش که هان زه!
پـــرویـــز گـــر ایـــدون کـــه در ایـــام تـــو بـــودی
بــودی هـمـه الــفــاظ تــرا جــمـلــه مــزهـزه
زیــرا کـــه حـــدیـــث تـــو بـــه ده راه نـــمـــایـــد
گــفــتـــار جـــز از تـــو نــبـــرد راه ســوی ده
انــدر چــلــه جــهــل، کــمــالــت شــکــنــد تــیـر
وانـــدر گـــلـــوی آز، نـــوالـــت فـــکـــنـــد زه
کـوچــک دو کـفـت، مـه زد و دریـای بــزرگـســت
بـــســیــار نــزارســت مــه از مــردم فــربـــه
از مـــــنـــــفـــــعـــــت دریــــا و ز مـــــردم دریــــا
بــسـیـار کـه و پــیـش خـرد مـنـفـعـتـش مـه
نــام خـــرد و فـــهــم نــکـــو مـــا ز تـــو بـــردیــم
انـــگـــور ز انــگـــور بـــرد رنــگ و بـــه از بـــه
مـکـره بــه گـه بــخـل تــو بــاشـی و نـه مـطـواع
مـطــواع گـه جــود تــو بــاشــی و نـه مـکـره
مـن بــنـده کـه نـزدیـک تــو شــعــر آرم، بــاشــم
آســیـمـه ســر و ســاده دل و خــیـره و والـه
از بــی ادبــی بـــاشــد و از پــســت مــقــامــی
سـجـع مـتــنـبــی گـفـتـن، پــیـش مـتــفـقـه
ای خــواجــه فــرخــنــده، ار ایـدون کــه نــیـامــد
ایـن شـعـر تـو نـیـکـوتــر از آن روز دوشـنـبــه
مــعـــذور هــمــی دار کـــه ایــن بـــار دگــر مــن
شـعـریـت بــیـارم کـه بــود صـد ره از یـن بــه
تــــا راه تـــوان یـــافـــت بــــه دریـــا ز ســـتـــاره
تــا دور تــوان گـشـت بــه تــوشـه ز مـهـامـه
بـــخــتــت ازلــی بـــاد و بـــقــایــت ابـــدی بـــاد
ایــزد مـــرســـانـــاد بـــه روی تـــو مـــکـــاره

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.