در شرح شکایت – منوچهری دامغانی

در شرح شکایت
گــاه تــوبــه کــردن آمــد از مــدایـح و ز هــجــی
کـــز هــجـــی بـــیــنــم زیــان و از مــدایــح ســـود نــی
گر خـسیسـانرا هجـی گویی، بـلی بـاشد مدیح
گــر بــخــیـلــانــرا مــدیـح آری، بــلــی بــاشــد هــجــی
روزگـاری پـیشـمـان آمـد، بـدین صـنـعـت هـمـی
هـم خــزیـنــه، هـم قــبــیـلــه، هـم ولــایـت، هـم لــوی
از مــیــان خـــانــه کــعــبـــه فــرو آویــخـــتـــنــد
شــعــر نـیـکــو را بــه زریـن ســلــســلــه پــیـش عــزی
امرؤ الـقـیس و لـبـید و اخـطـل و اعـشـی قـیس
بـــرطــلــلــهــا نــوحـــه کــردنــدی و بـــر رســم بـــلــی
مـا همـه بـر نظـم و شـعـر و قـافـیه نوحـه کـنیم
نــه بـــر اطـــلــال و دیــار و نــه وحـــوش و نــه ظــبـــی
بـو نـواس و بـو حـداد و بـومـلـیک، ابـن الـبـشـیر
بــــو دواد و بــــن دریـــد و ابــــن احـــمـــر، یـــافـــتــــی
آنکه گفته ست «آذنتنا» آنکه گفت «الذاهبین »
آنکه گفت «السیف اصدق » آنکه گفت « ابلی الهوی »
بـوالـعـلـاء و بـوالـعـبـاس و بـوسـلیک و بـوالـمثـل
آنــــکــــه از ولــــوالــــج آمــــد آنـــکــــه آمــــد از هـــری
از حــکـیـمـان خــراسـان، کـو شـهـیـد و رودکـی
بــوشــکـور بــلـخــی و بــوالـفــتــح بــســتــی هـکــذی
گــو بــیــایــد و بــبــیـنــیـد ایـن شــریـف ایــام را
تـــا کــنــد هــرگــز شــمــا را شـــاعــری کــردن کــری؟
روزگـاری کـان حـکـیـمـان و سـخـنـگـویـان بــدنـد
بــود هـر یـک را بــه شــعــر نــغــز گــفــتــن اشــتــهـی
انـدریـن ایـام مــا بــازار هـزلــســت و فــســوس
کـــار بــــوبــــکـــر ربــــابــــی دارد و طـــنـــز جــــحــــی
هـر کـرا شـعـری بـری، یـا مـدحـتـی پـیش آوری
گــویـد ایـن یـکــســر دروغــســت ابــتــدا تــا انــتــهــی
گــر مــدیــح و آفــریــن شـــاعــران بـــودی دروغ
شـعـر حــسـان بــن ثــابــت کـی شـنـیـدی مـصـطـفـی
بــر لـب و دنـدان آن شــاعـر کـه نـامـش نـابــغـه
کــی دعــا کــردی رســـول هــاشـــمــی خـــیــرالــوری
شـاعری عـبـاس کرد و طـلحـه کرد و حـمزه کرد
جـــعــفــر و ســـعــد وســـعــیــد و ســـیــد ام الــقــری
ور عطـا دادن بـه شـعر شـاعران بـودی فسـوس
احـــمــدبـــن مــرســـل نــدادی کــعــب را هــدیــه ردی

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.