در دایره سهر نا پیدا غور – حکیم عمر خیام

در دایره سهر نا پیدا غور
می نوش به خوشدلی که دور است بجور
نوبت جو بدور تو رسد آه مکن
جا می است که جمله را چسانند بدور
د آسمان په دایره کې نا آشنا نوبت چلیږي
په خوښۍ دی پیاله نوش که چې په جبر چښل کیږي
چې دی هر کله نوبت سو آه به نه باسې له ستوني
داسې جام دی چې نوبت یې تر هر چا پورې رسیږي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.