در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر – منوچهری دامغانی

در تهنیت نوروز و مدح خواجه ابوالقاسم کثیر
نــوروز فـــرخ آمـــدو نــغـــز آمـــد و هــژیــر
بــا طــالــع مــبــارک و بــا کــوکــب مــنــیـر
ابر سیاه چون حبشی دایه ای شده ست
بـاران چـو شیر و لاله ستـان کودکی بـشیر
گر شـیرخـواره لاله سـتـانسـت، پـس چـرا
چـون شـیرخـواره، بـلـبـل کـو بـرزند صـفـیر!
صـلـصـل بـه لـحـن زلـزل وقـت سـپـیده دم
اشــعـار بــونـواس هـمـی خــوانـد و جــریـر
بــر بــیـد، عــنـدلـیـب زنـد، بــاغ شــهـریـار
بــرســرو، زنــدواف زنــد، تــخــت اردشــیـر
عاشق شده ست نرگس تـازه بـه کودکی
تـا هم بـه کـودکـی قـد او شـد چـو قـد پـیر
بـا سرمه دان زرین ماند خـجـسـتـه راست
کرده به جای سرمه، بدان سرمه دان عبیر
گـلـنـار، هـمـچـو درزی اسـتـاد بــرکـشـیـد
قــواره حــریــر، ز بـــیــجـــاده گــون حــریــر
گویی که شـنبـلید همه شـب زریر کـوفـت
تـا بـر نـشـسـت گـرد بـه رویش بـر، از زریـر
بـرروی لـالـه، قـیر بـه شـنـگـرف بـرچـکـیـد
گـویی کـه مادرش همه شـنگـرف داد وقـیر
بــر شــاخ نـار اشــکـفــه ســرخ شــاخ نـار
چـون از عـقـیـق نـرگـسـدانـی بـود صـغـیـر
نـرگـس چــنـانـکـه بــر ورق کـاســه ربــاب
خـنـیـاگـری فـکـنـده بــود حــلـقـه ای ز زیـر
بـرگ بـنفشه، چـون بـن ناخـن شده کبـود
در دسـت شـیرخـواره بـه سـرمـای زمـهریر
وان نسـتـرن، چـو مشـکفـروشـی، معـاینه
در کـاســه بــلـور کـنـد عــنـبــریـن خــمـیـر
اکـنـون مـیـان ابــر و مـیـان سـمـنـســتــان
کــافــور بــوی بــاد بــهــاری بــود ســفــیـر
مرغـان دعـا کـنند بـه گـل بـر، سـپـیده دم
بــرجــان و زنـدگـانـی بــوالـقـاســم کـثــیـر
شـیخ العـمید صـاحـب سـید که ایمنسـت
انـــدر پـــنـــاه ایــزد و انـــدر پـــنـــاه مـــیــر
زایــل نــگــردد از ســر او تــا جــهــان بـــود
ایـن سـایـه شـهـنـشـه و ایـن سـایه قـدیـر
تـا دسـتـگـیر خـلـق بـود خـواجـه، لـامحـال
او را بـــود خـــدا و خــداونــد دســتـــگــیــر
خــواجــه بــزرگــوار، بــزرگــســت نــزد مــا
وز مـا بــزرگـتــر، بــه بــر خــســرو خــطـیـر
فــرقـان بــه نـزد مـردم عــامـه بــود بــزرگ
لــیـکــن بــزرگــتــر بــه بــر مــردم بــصــیــر
زیــرا کــه مــیــردانــد در فــضــل او تــمــام
مـا را بـه فـضـل او نـرسـد خـاطـر و ضـمـیـر
بـسـیـار کـس بـود کـه بـخـوانـد ز بـر نـبـی
تــفــســیــر او نــدانــد جــز مــردم خــبــیـر
این عز و این کرامت و این فضـل و این هنر
زان اصـل ثــابــتــسـت و از آن گـوهـر اثــیـر
کـس را خـدای بـی هـنـری مـرتـبــت نـداد
بـیهـوده هـیـچ سـیـل نـیـایـد سـوی غـدیـر
بــاشـد هـمـو بــزرگ و چــنـو روز او بــزرگ
بـاشـد شـقـی حـقـیر و چـنـو روز او حـقـیر
ای بـیقـیاس و دولت تـو چـون تـو بـیقـیاس
ای بـی نظیر و همت تـو چون تـو بـی نظیر
در خــورد هــمــت تـــو خــداونــد جــاه داد
جــاه بـــزرگــوار و گــرانــمــایــه و هــجــیــر
مـقــدار مــرد و مـرتــبــت مـرد و جــاه مـرد
بـاشـد چـنـانـکـه در خـور او بـاشـد و جـدیر
ورز غـــنــی بـــبـــایــد انــدر خـــور غــنــی
ورز فـــقـــیــر بـــایــد انــدر خـــور فـــقـــیــر
پــیـراهـن قـصــیـر بــود زشــت بــر طــویـل
پــیـراهـن طـویـل، بــود زشــت بــر قـصــیـر
بـــر تــو یــســیــر کــرد خــداونــد کــار تــو
ایـزد کــنـاد کــار هـمــه بــنـدگــان یـســیـر
دایـم بــود هــوای تــن تــو اســیــر عــقــل
انـدی کـه نـیسـت عـقـل هـوای تـرا اسـیـر
دولت بـه سـوی شاه رود، یا بـه سـوی تـو
بــاران، بــه رودخــانــه رود، یـا بــه آبــگــیـر
از نـفـس تـو نـیـایـد، فـعـل خـسـیـس دون
آواز ســــگ نـــیـــایـــد، از مـــوضــــع زئیـــر
بـاشد بـه هر مراد بـه پـیش تـو بـخت نیک
از بــخــت نـیـک بــه، نـبــود مـرد را خــفـیـر
دشـمـنت را همیشـه نذیرسـت بـخـت بـد
از بــخــت بــد بــتــر، نــبــود مــرد را نــذیـر
فـعـل تــن تــو نـیـکـو، خـوی تــن تـو نـیـک
از خـوی نـیـک بــاشـد، فـعـل نـکـو خــبــیـر
از کـار خـیـر، عـزم تـو هـرگـز نـگـشـت بــاز
هـرگـز ز راه بـاز نـگـشـتـه سـت هـیـچ تـیر
از حـشـمت تـو ملـک ملک را گـزیر نیسـت
آری درخـــــت را بـــــود از آب نــــاگــــزیــــر
گـر حــکـم تــو سـریـر تــو مـحــکـم نـداری
زیــر تــو از ســرور تــو بـــر پـــردی ســریــر
جــود از دو کــف بــخــل زدایـت کـنـد نـفــر
بـخـل از دو دسـت جـود فـزایـت کـنـد نـفـیر
تــا شـیـر در مـیـان بــیـابــان کـنـد خـروش
تــا مــرغ در مــیـان درخــتــان زنـد صــفــیـر
روز تـــو بـــاد فــرخ، چــون دلــت بـــا مــراد
دسـت تـو بــاد بــا قـدح و لـبـت بــا عـصـیـر

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.