در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی – منوچهری دامغانی

در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی
نـوروز بــزرگــم بــزن ای مـطــرب، امــروز
زیــرا کـــه بـــود نـــوبـــت نـــوروز بـــه نـــوروز
بـرزن غـزلی، نغـز و دل انگـیز و دل افـروز
ور نـیـســت تــرا بــشــنـو و از مــرغ بــیـامــوز
کاین فاخته زین گوز و دگر فاخته زان گوز
بــر قــافــیـه خــوب هـمــی خــوانـد اشــعــار
کـبـکـان دری غـالیه در چـشـم کشـیدند
ســروان ســهـی عـبــقـری ســبــز خــریـدنـد
بــادام بـنـان مـقـنـعـه بـر سـر بــدریـدنـد
شـاه اسـپـرمـان چـیـنـی در زلـف کـشـیـدنـد
طـوطـی بـچـگـان را سـلب سـبـز بـریدند
شــلــوارک بـــا پـــایــچـــه هــای طــبـــریــوار
کـبــکـان بــی آزار کـه بــر کـوه بــلـنـدنـد
بـی قـهـقـهـه یـک بــار نـدیـدم کـه بــخـنـدنـد
جـز خـاربــنـان جـایـگـه خـود نـپـسـنـدنـد
بـر پـهـلـو از این نـیمـه ، بـدان نـیمـه بـگـردنـد
هر سـاعـتـکـی سـینه بـه منقـار بـرندند
چـون جـزع پـر سـیـنـه و چـون بــسـد مـنـقـار
شـبـگـیر ز گـل فـاخـتـگـان بـانـگ بـرآرنـد
گـویـیـکـه ســحــرگـاه هـمـی خــواب گـزارنـد
مـاه سـه شـبــه از بــر گـردن بــنـگـارنـد
از غــالـیـه، بــی آنـکـه هـمـی غــالـیـه دارنـد
صـدبــار بــه روزی در، پـرهـا بــشـمـارنـد
چـون نیم دبـیری کـه غـلـط کـرده بـه اشـمـار
چـون آهـوکـان سـم بـنـهـنـد و بــگـرازنـد
گـویـی کــه هـمـه مـهـره نـرد شــبــه بــازنـد
آن گـردن مـخـروط هـر آنـگـه کـه بـیـازنـد
دو گــوشــه شــیـزیـن کــمــانــی بــطــرازنــد
چـون گـردن سـیـمـیـن طـرازی بــفـرازنـد
بــر فـرق ســر و تــیـر بــر از شــیـز بــه دیـدار
هر سـاعـتـکی بـط سـخـنی چـند بـگوید
در آب جــهــد جـــامــه دگــر بـــار بـــشــویــد
در آب کــــنـــد گـــردن و در آب بــــرویـــد
گــویـیـکــه هــمــی چــیــزی در آب بــجــویــد
چـون سینه بـجـنبـاند و یک لخـت بـپـوید
از هــر ســـر پـــرش بـــجـــهــد لؤلؤ شــهــوار
دراج کـــنــد گـــرد گـــیــازار تـــکـــاپـــوی
از غـالـیـه عـجــمـی بــزده بــر سـر هـر مـوی
هزمان بـکـند بـانگ نمازی بـه لـب جـوی
در ســجــده رود خــیـری بــا لــالــه خــودروی
تـا سـرخ کـند گـردن، تـا سـبـز کـند روی
سرخی نه به شنگرفش و سبزی نه به زنگار
بـاد از سمنستـان بـه تـک آمد بـه طلایه
تـــا حـــرب کــنــد بـــا ســپـــه ابـــر نــفــایــه
ابــر از طـرف کـوه بــرآمـد دو ســه پــایـه
ازشــرم بــه رخــســاره فـروهـشــتــه وقـایـه
آورد لآلــی بـــه جـــوال و بـــه عــبـــایــه
از سـاحـل دریـا چـو حـمـالـان بــه کـتــفـسـار
چــون بــاد بــدو درنـگـرد دلـش بــســوزد
بـــا کـــیــنــه دیــریــنــه ازو کــیــنــه نــتـــوزد
گـاهی بـکـشـد مشـعـله گاهی بـفـروزد
گـــاهـــی بـــدرد پـــیـــرهـــن و گـــاه بـــدوزد
گـاهـیـش بــیـامـوزد و گـاهـی بــنـامـوزد
گـاهـی بـه بـیـابــانـش بـرد گـاه بـه کـهـسـار
ابــر از فــزع بـــاد چــو از کــوه بـــخــیــزد
بـــا بـــاد درآویــزد و لــخــتـــی بـــســتـــیــزد
تـیغـی بـکـشـد مـنـکـر و مـیغـی بـنگـیزد
آخــر نــه بــس آیــد بــه هــزیـمــت بــگــریـزد
چـون مـهـتـر مـا مـال هـمـه پـاک بــریـزد
هـــم در بـــی انـــدازه و هـــم لؤلؤ شـــهــوار

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.