در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی – منوچهری دامغانی

در تهنیت جشن مهرگان و مدح سلطان مسعود غزنوی
شـاد بــاشـیـد کـه جــشـن مـهـرگـان آمـد
بــــــانــــــگ و آوای درای کــــــاروان آمــــــد
کــــاروان مــــهــــرگــــان از خــــزران آمــــد
یــا ز اقــصــای بـــلــاد چــیــنــســتــان آمــد
نــه ازیــن آمـــد، بـــالـــلـــه نــه از آن آمــد
کـــه ز فـــردوس بـــریــن وز آســـمــان آمــد
مــهــرگـــان آمــد، در بـــاز گـــشـــائیــدش
انـــدرآریـــد و تــــواضــــع بــــنـــمـــائیـــدش
از غــــــبــــــار راه ایـــــدر بــــــزدائیـــــدش
بــنــشــانــیـد و بــه لــب خــرد بــخــائیـدش
خـــوب داریــد و فــراوان بـــســـتـــائیــدش
هـر زمــان خــدمــت لــخــتــی بــفــزائیـدش
خــــــوب داریـــــدش کــــــز راه دراز آمـــــد
بــا دو صـد کـشـی و بـا خـوشـی و نـاز آمـد
ســفــری کـردش و چــون وعــده فـراز آمـد
بــا قــدح رطــل و قــنـیـنــه بــه نــمــاز آمــد
زان خجـستـه سفر این جـشن چـو بـاز آمد
سـخــت خــوب آمـد و بــسـیـار بــسـاز آمـد
نــــگــــریــــد آبـــــی وان رنــــگ رخ آبــــی
گــشــتــه از گــردش ایـن چــنـبــر دولـابــی
رخ او چــــون رخ آن زاهـــد مــــحــــرابــــی
بــر رخــش بــر، اثــر ســبــلـت ســقـلـابــی
یـا چــنـان زرد یـکــی جــامــعــه عــتــابــی
پــر ز بــرخـاسـتــه زو، چـون سـر مـرغـابــی
وان تـــرنــج ایــدر چـــون دیــبـــه دیــنــاری
کــه بـــمــالــی و بــمــالــنــد و بــنــگــذاری
زو بــه مــقــراض ارش نــیـمــه دو بــرداری
کــیــســـه ای دوزی و درزش نــپـــدیــد آری
وانـگــه آن کــیـســه ز کــافــور بــیـنـبــاری
در کـشـی ســرش بــه ابــریـشــم زنـگـاری
نــار مــانــنــد یــکــی ســفــر گــک دیــبـــا
آســـتــــر دیـــبــــه زرد، ابــــره آن حــــمـــرا
سـفـره پــر مـرجـان، تـو بــر تـو و تــا بــر تـا
دل هـــر مـــرجــــان چــــو لؤلؤکـــی لـــالـــا
سـر او بــسـتـه بــه پـنـهـان ز درون عـمـدا
ســـر مــاســـورگـــکـــی در ســـر او پـــیــدا
نــــگــــریــــد آن رز، وان پـــــایــــک رزداران
درهــم افــکــنــده چـــو مــاران ز بـــر مــاران
دســت در هــم زده چــون یــاران در یــاران
پـــیــچ در پـــیــچ چـــنــان زلــفــک عــیــاران
بــرگــهـای رز چــون پــای خــشــنـســاران
زرگـــون ایــدون هــمــچـــون رخ بـــیــمــاران
رزبـان شـد بـه سـوی رز بـه سـحـرگـاهـان
کـه دلـش بـود همـیشـه سـوی رز خـواهـان
بــگـشــادش در بــا کـبــر شــهـنـشــاهـان
گـفــت بــســم الـلـه و انـدر شــد نـاگـاهـان
تـــاک رز را دیــد آبـــســتــن چــون داهــان
شـکـمـش خـاسـتـه هـمـچـون دم روبـاهـان
دسـت بـر بـر زد و بـر سـر زد و بـر جـبـهـت
گــفـــت بـــســـیــاری لــاحـــول و لــا قــوت
تــاک رز را گــفــت: ای دخــتــر بــیــدولــت
این شکم چیست، چو پشت و شکم خربت
بـا که کردستی این صحبت و این عشرت؟
بــر تــن خـویـش نـبــوده سـت تــرا حـمـیـت
مــن تــرا هــرگــز بـــا شــوی نــدادســتــم
وز بــدانــدیـشــی پــایـت نــگــشــادســتــم
هـرگـز انـگـشـت بــه تـو بــر نـنـهـادسـتــم
کــه مــن از مــادر بـــاحــمــیــت زادســتـــم
بــه قـضـا حـاجـت پــیـش تـو سـتــادسـتـم
وز حــلــیـمـی بــه تــو انـدر نـفــتــادســتــم
چــون تـــرا دیــدم از پـــیــش بـــدیــن زاری
کـــردم از پـــیـــش رزســـتـــانـــت دیـــواری
بـــزدم بـــر ســـر دیــوار تـــو مـــن خـــاری
کـنـجــکـی گـرد تــو هـمـچــون دهـن غـاری
پـــس دری کــردم از ســـنــگ و درافــزاری
کـــه بـــدو آهــن هــنــدی نــکـــنــد کـــاری
زدمــت بـــر در یــک قــفــل ســپــاهــانــی
آنـچــنـان قــفــل کــه مــن دانـم و تــو دانـی
چــون شــدم غــایـب از درت بــه لــرزانــی
نـیـکــمــردی بــنـشــانـدم بــه نـگــهـبــانـی
بـــا هــمــه زیــرکــی و رنــدی و پـــردانــی
نــخـــل ایــن کــار بـــرآورد پـــشـــیــمــانــی
گـفـتـم ای زن کـه تـو بـهتـر ز زنان بـاشـی
از نــکــوکــاران و ز شــرمــگــنــان بـــاشــی
پــاکـتــن بــاشـی و از پــاکـتــنـان بــاشـی
هر چـه من گفتـم «ارجـو» که چـنان بـاشی
شـوی نـاکـرده چـو حـوران جـنـان بــاشـی
نــه چــنــان پــیـرزنــان و کــهـنــان بــاشــی
مـن دگـر گـفـتـم ویـحـک تـو دگـر گـشـتـی
روزبــه بـــودی چــون روز بـــتــر گــشــتــی؟
گـهـرت بــد بــد بــا سـوی گـهـر گـشـتــی
هـمــچــنــان مــادر خــود بــارآور گــشــتــی
دخـتـری بـودی، بــر بــام و بـه در گـشـتـی
تـا چـنین بـا شـکمی بـر چـو سـپـر گشـتـی
راسـت بـر گـوی کـه در تـو شـده ام عـاجـز
بــه کــدامــیـن ره بــیـرون شــده ای زیـن دز
راســـت گـــویــنــد زنــان را نــگـــوارد عـــز
بــر نــیــایــد کــس بــا مــکــر زنــان هــرگــز
بـر هـوا رفـتـی چـون عـیسـی بـی مـعـجـز
یـا چـو قـارون بــه زمـیـن، ویـن نـبــود جــایـز
تـاک رز گـفـتـا: از مـن چـه هـمـی پـرسـی
کـافــری کـافــر، ز ایـزد نـه هـمـی تــرســی
بــه حــق کـرسـی و حـق آیـت الـکـرسـی
کـه نـخـسـبـیده شـبـی در بـر مـن نفـسـی
هسـتـم آبـسـتـن، لیکـن ز چـنان جـنسـی
کـه نـه اویسـتـی جـنـی و نـه خـود انـسـی
نه سـتـم رفـتـه بـه من زو و نه تـلـبـیسـی
کـه مـرا رشـتــه نـتــانـد تــافـت ابــلـیـسـی
جــبــرئیـل آمــد روح هــمــه تــقــدیـســی
کـردم آبــسـتــن، چـون مـریـم بــر عـیـسـی
بــچــه ای دارم در نـاف چــو بــرجــیـســی
بــا رخ یـوسـف و بــوی خــوش بــلـقـیـسـی
اگــرت بـــایــد، ایــن بـــچـــه بـــزایــم مــن
ویـن نـقـاب از تــن و رویـش بــگـشـایـم مـن
ور نـــبـــایــدت بـــه زادن نـــگـــرایــم مـــن
هـمــچــنـیـن بــاشــم و نـازاده بــپــایـم مـن
و گـر اســتــیـزه کــنـی بــا تــو بــرآیـم مـن
روز روشـــنــت ســـتـــاره بـــنــمـــایــم مــن
اگـرم بــکـشــی، بــرکـشــتــن تــو خــنـدم
مـن چـو جـرجـیـس تـن خـویـش بــپــیـونـدم
ور بـــدری شـــکـــم و بـــنـــدم از بـــنـــدم
نـــــرســـــد ذره ای آزار بــــــه فـــــرزنـــــدم
گر چـه بـکشـی تـو مرا، صابـر و خـرسـندم
کــــه مـــرا زنـــده کــــنـــد زود خــــداونـــدم
او بـه رز گفـت کـه ویحـک چـه فـضـول آری
تــو هـنـوز ایـن هـوس انــدر ســرخــود داری
بـکـشـم مـنـت، «لـک الـویـل » بـدان زاری
کـه مـسـیـحــت بــکـنـد زنـده بــه دشـواری
نه بـسـنده سـت مر این جـرم و گـنهکـاری
کــه مــرا بــاز هــمــی ســاده دل انــگــاری
جــسـت از جــایـگـه آنـگـاه چــو خـنـاسـی
هــوس انــدر ســـر و انــدر دل وســواســی
سوی او جست، چو تیری سوی برجاسی
بــا یـکــی داســی، مــانــنــده الــمــاســی
حــلـق بــگـرفـتــش مـانـنـده نـســنـاسـی
بــر نـهـادش بــه گــلــوگــاه چــنـان داســی
بــــاز بــــبــــریـــد ســـر او بــــه جــــدال او
وانــهــمــه بـــچـــگــکـــان را بـــه مــثـــال او
پــس بــه گــردونــش نــهــاد او و عــیـال او
گـــاو و گـــردون بـــکـــشـــیــدنــد رحـــال او
در فــکــنــدش بــه جــوال و بــه حــبــال او
ســـر بـــا ریــش هـــمـــیــدون اطـــفـــال او
بـرد آن کشـتـگکـانرا بـه سـوی چـرخـشـت
همـه را در بـن چـرخـشـت فـکـنـد از پـشـت
لـگـد اندر پـشـت آنگـاه همی زد و مـشـت
تـا در افـکـنـد بـه پـهلـوشـان پـنـج انـگـشـت
گـفــت کــم دوش پــیـام آمـده از زردشــت
کـه دگـر بــاره بــبــایـد هـمـگـی را کــشــت
بــه لـگـد کـرد دو صـد پــاره مـیـانـهـاشــان
رگـهـاشــان بــبــریـد و ســتــخــوانـهـاشــان
بـــدریــد از هــم تــا نــاف دهــانــهــاشــان
ز قـــفـــا بــــیـــرون آورد زبــــانـــهـــاشــــان
رحــم نــاورده بــه پــیـران و جــوانـهـاشــان
تــا بــرون کـرد ز تــن شــیـره جــانـهـاشــان
داشـت خـنبـی چـند از سـنگ بـه گـنجـینه
کــه در و بــر نــرســیــدی پــیـل را ســیـنــه
مــانــده مــیــراث ز جــدانــش از پـــاریــنــه
شــوخــگـن گــشــتــه، از شــنـبــه و آدیـنـه
رزبـــان آمــد، بـــا حــمــیــت و بــا کــیــنــه
خــونـشــان افــکــنـد انـدر خــم ســنـگـیـنـه
بــر سـر هـر خـم ، بــنـهـاد گـلـیـن تــاجـی
افــســر هــر خــم چـــون افــســر دراجـــی
عــنـکــبــوت آمـد و آنـگـاه چــو نـســاجــی
ســر هـر تــاجــی پــوشـیـد بــه دیـبــاجــی
چـون بـر ایشان بـه سر آمد شب معراجـی
رزبـــان آمــد، تـــا زنــده چـــو حـــجـــاجـــی
آهــنــی در کــف، چــون مــرد غــدیـر خــم
بــه کــتــف بــاز فــکــنــده ســر هـر دو کــم
بـــر ســر خــم بـــزد آن آهــن آهــن ســم
بــفــکــنــد از ســر خــم تــاج گــلــیــن خــم
بــر شــد از دخــتــر رز تــا فــلــک پــنـجــم
بــوی مــشــک تــبـــت و نــور بــر از انــجــم
رزبـــان گــفـــت کــه مــهــر دلــم افــزودی
وانــهــمــه دعــوی را مــعــنــی بــنــمــودی
راسـت گـفـتـی و جـز از راسـت نفـرمـودی
گشـتـه ای تـازه از آن پـس کـه بـفـرسـودی
این عجـبـتـر که تـو وقتـی حـبـشـی بـودی
رومــیــی خــاســتــی از گــور بــدیــن زودی
بــد کــردم کـه بــه جــای تــو جــفــا کـردم
نــه نــکــو کــردم، دانــم کــه خـــطــا کــردم
سـرت از دوش بــه شـمـشـیـر جــدا کـردم
چــون بــکـشـتــم نـه ز چــنـگـال رهـا کـردم
هـم بــه زیـر لـگـدت هـمـچــو هـبــا کــردم
بـــیــگــنــه بـــودی، ایــن جــرم چــرا کــردم
زیـن سـپـس خـادم تـو بــاشـم و مـولـایـت
چـــاکــر و بـــنــده و خــاک دو کــف پـــایــت
بــــا طــــرب دارم و مــــرد طــــرب آرایــــت
بــا ســمــاع خــوش و بــربــرط و بــا نــایــت
بــر کـف دســت نـهـم، یـکــدل و یـکــرایـت
وانــگــه انــدر دهـن خــویـش دهــم جــایـت
رزبـــــان بـــــرزد ســـــوی رز گــــامــــی را
غـــــرضـــــی را و مــــرادی را کـــــامــــی را
بــرگـرفـت از لـب رف سـیـمـیـن جـامـی را
بـــر لـــب جـــام نـــگـــاریــد غـــلـــامـــی را
داد در دســتــش آهـخــتــه حــســامـی را
بــر دگــر دســتــش جــامــی و مــدامــی را
بــــزد انـــدر خــــم جــــام و قـــدح ســـاده
بــرکـشــیـد از خــم آن جــام چــو بــیـجــاده
بــــاده ای دیـــد بـــدان جـــام در افـــتـــاده
کـه بــن جـام هـمـی سـفـت چـو سـنـبــاده
گـفـت نـتـوان خـوردن یک قـطـره ازین بـاده
جــــز بــــه یـــاد مــــلــــک مـــهـــتــــر آزاده
آن خـــداونــد مــن آن فـــخـــر خـــداونــدان
دو لـبــش درگـه گــفــتــن خــنـدان خــنـدان
قــوتــش چــنـدان وانـگـه خــردش چــنـدان
کـــه درو عـــاجـــز گـــردنـــد خـــردمـــنــدان
مـــــایـــــه راحـــــت و آزادی دربـــــنـــــدان
خــدمــتــش را هـنـر و جــود چــو فــرزنــدان
. . . ایــن دو بـــیــت ســـاقــط شـــده . . .
. . .
. . .
. . .
پـــیــکــر ظـــلــم ز انــصـــافــش در زنــدان
در گـــذر تـــیــر جـــگـــردوز وی از ســـنــدان
مــیـرمــســعــود کــه رایــات جــهــانــداری
زده اقــــبــــالـــش بــــر طــــارم زنـــگــــاری
شــه اجــرامــش بـــا آنــهــمــه ســالــاری
ســجــده آرد بــه کــلــه گــوشــه جــبـــاری
خـــجـــل از خـــاک درش نــافــه تـــاتـــاری
ایـــــن مـــــصــــــرع ســــــاقـــــط شــــــده
شــاه مــحــمــود پــدر نـاصــر دیـنـش جــد
وز ســـعــود فــلــکــی طـــالــع او اســـعـــد
قــدرش اکــلـیـل بــه فــرق از گـهـر فــرقــد
جــاهـش آراســتــه بــر اوج زحــل مــســنـد
شــده بــا فــر و بــهــا زو شــرف و ســودد
در او مــعــبــد خــلــق و کــرمــش مـقــصــد
مــیـرجــاویـد بــمــانــاد و هــمــی شــادان
گــنـجــش انـبــاشــتــه و مـلــک وی آبــادان
کــف کـــافـــیــش کــه خـــرمــدل ازو رادان
بــــاد چــــون ابــــر گـــهـــربــــار بــــه آزادان
از نــــکــــوکــــاران و ز فــــرخ بــــنـــیـــادان
در خــطــش از ری تـــا ســاحــت عــبـــادان

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.