در بزم جهان، شمع شب‌افروزی کو؟ – قدسی مشهدی

در بزم جهان، شمع شب‌افروزی کو؟
در هفت فلک، اختر فیروزی کو؟
گویی نبود به یک روش، سیر فلک
عمری‌ست که شب می‌گذرد، روزی کو؟
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.