در این سرما و باران یار خوش تر نگار اندر کنار و عشق در سر مولوی بلخی

 در این سرما و باران یار خوش تر نگار اندر کنار و عشق در سر مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares