دریای غم ها سید همایون شاه عالمی

دریای غم ها
سوختم از دست هجران آ به فریاد م برس
ای پری رو ماه ِ خندان آ به فریاد م برس
پیش پایت جان دهم گر بگذری از راه ِ من
سوی عاشق رو بگردان آ به فریاد م برس
آن نگاه ِ آتشینت فتنه شد از چشم ِ مست
سینه ی ما کرده ویران آ به فریاد م برس
بی تو ما را زندگانی مرگ تدریجی بوَد
گشته ام من زار و نالان آ به فریاد م برس
کشت زار ِ قلب ما از تخم ِ عشقت پُر شده
همچو ابر ِ نو بهاران آ به فریاد م برس
اشک شد دریای ِ غم ها غرق گشتم لاجرم
رحم کن بر چشم ِ گریان آ به فریاد م برس
تازه میگردد (همایون) چون نهال ار میرسی
خشک ماندم در بیابان آ به فریاد م برس
جنوری 2006م
کابل، افغانستان

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.