درد اشتیاق سید همایون شاه عالمی

درد اشتیاق
ای جان به جان من تو مرنجان بیا بیا
در درد ِ هجر بیش مپیچان بیا بیا
رفتی و سوختیم ز درد ِ فراق ِ تو
اشکم به روی چشم مسوزان بیا بیا
حسرت به دل که موج زند اشک میچکد
بایک نگاه ِ گرم بخندان بیا بیا
در خنده های مست تو تا مست تر شوم
آن موج های زلف بلر زان بیا بیا
از غنچه ء خموش بگو حرف عشق را
قند از دهان ِ تنگ بریزان بیا بیا
آهنگ ِ حرف عشق بگوش ِ دلم بخوان
دل را ز شور عشق مترسان بیا بیا
باز آ و حلقه ساز دو دستت بگردنم
روی از جهان ِ عشق مگردان بیا بیا
وصل ِ رخت ببین که متاع حیات شد
در درد ِ اشتیاق ، نمیران بیا بیا
فرخنده ساز باز تو بخت ِ (همایونت)
چرخ از وصال خویش بچرخان بیا بیا
3 اپریل 2009 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.