دا رنده چو ترکیب طبایع اراست – حکیم عمر خیام

دا رنده چو ترکیب طبایع اراست
از بهر چه اوفگندش اندر کم کاست
گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود
ور نیک نیامد این صُوَِر عیب کراست
چې په ژبه د قلم یې د عالم برخې ویشلي
ولی څوک تر مځکې لاندې څوک آسمان ته دي ختلي
که دا ښه وه که ښایسته وه څه هدف د ماتولو
عیب د چا بولئ هوښیارو که پیدا نه وه څوک ښکلي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.