دانم چرا چشمان تو

دانم چرا چشمان تو
دانم چرا چشمان تو، اشک آتشبار دارد
دانم چرا مژگان تو، تير دل شکار دارد
بايد بگويم اين زمان، اسرار دل با دوستان
که منم بسی ناتوان، تويی شمع رفيق من
دل اگر از غم بميرد، کام دل از تو نگيرد
دل اگر بيچاره گردد، آخر در پايت بميرد
دانم که دلدارت منم، به دل خريدارت منم
دانم، نداند هيچ کس عاشق ديدارت منم
کردی سفر، در نيمه شب آهنگ ساز گويد
گر ببيند بر چشم تو، آهنگ راز تو گويد
دانم چرا چشمان تو اشک آتشبار دارد
دانم چرا مژگان تو تير دل شکار دارد
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.