داد خود از کس نیابم جز مگر زانک او از من بمن نزدیکتر مولوی بلخی

 داد خود از کس نیابم جز مگر زانک او از من بمن نزدیکتر مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares