خیز بترویا! تا مجلس زی سبزه بریم – منوچهری دامغانی

خیز بترویا! تا مجلس زی سبزه بریم
خـیز بـتـرویا! تـا مجـلـس زی سـبـزه بـریم
کـه جـهان تـازه شـد و ما ز جـهان تـازه تـریم
بـر بـنفشـه بـنشـینیم و پـریشـیم خـطـت
تا بـه دو دست و بـه دو پـای بـنفشه سپریم
چون قدح گیریم از چـرخ دو بـیتـی شنویم
به سمنبرگ چو می خورده شود لب ستریم
وگـر ایدونکـه بـینـجـامـدمـان نـقـل و نـبـیذ
چــاره هـر دو بــسـازیـم کـه مـا چــاره گـریـم
بــمــزیـم آب دهـان تــو و مــی انــگــاریـم
دو سـه بـوسـه بـدهیم آنگه نقـلش شـمریم
نخوریم انده گیتی که بسی فایده نیست
اگــر ایــدونــکــه بــریــم انــده او یــا نــبــریـم
پـیش کـاین گـیتـی مـا را بـزنـد یـا بـخـورد
مــا مــلــکــوار مــر او را بــزنـیـم و بــخــوریـم

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.