خپل قسمت مې هم سپيره دی – الهام الدېن قېام

خپل قسمت مې هم سپيره دی
په روزګارکې هم خوندنه شته
له رقيب مې دښمن جوړدی
خوپه يار کې هم خوند نه شته
يارانې بازاري شوی
مينه نه شته،وفانه شته
يارديارپه سرسوداکړي
دې بازارکې هم خوند نه شته
خپل پردي واړه بدل دي
اشنايان نا اشنا ښکاري
دهرچارفتاربدل دی
په کردارکې يې خوند نه شته
ميخانه بدله ښکاري
ساقي هم بدل ښکاريږي
پيالې هم بدلې ښکاري
په خمار کې يې خوند نه شته
نه محفل دخوند محفل دی
نه مستي دخوند مستي ده
رندان هم واړه بدل دي
په بنډار کې يې خوند نه شته
زه قيام په دې باوريم
چې اخلاص دخوندو،مورده
چې په نيت کې اخلاص نه وي
په هيڅ کار کې هم خوند نه شته
الحاج الهام الدين قيام
والدورف/جرمني
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.