خوش منظریست بنگر باغ و بهار پغمان صوفی عبدالحق بیتاب

خوش منظریست بنگر باغ و بهار پغمان
بوی بهشت آید از هر کنار پغمان
باد بهار هر صبح از قطره های شبنم
گوهر همی فشاند بهر نثار پغمان
دارد لطافت خاص باغ عمومی او
بسیار سیر کردم کنج و کنار پغمان
فواره های تیزش خیزد بروی گردون
گر اندکی نماید سستی به کار پغمان
هر چند سرو دارد بسیار قد بلندک
نتوان به راستی شد همچون چنار پغمان
افتاده بسکه دلکش این منظر طبیعی
هرچند شیر باشد گردد شکار پغمان
در وصل هم نباید بی گریه و فغان بود
دوش این سخن شنیدم از آبشار پغمان
عید بهار عشرت آنجا قرار دارد
(بیتاب) چون نباشد دل بی قرار پغمان
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.