خوش باش که پخته اند سودای تو دی – حکیم عمر خیام

خوش باش که پخته اند سودای تو دی
فارغ شده اند از تمنای تو دی
قصه چه کنم که بی تقاضای تودی
دادند قرار کار فردای تو دی
غم یې مه کوه فلک دی در شمیرلي ورځې شپې دي
د نصیب له زړه دی هیری ټولی هیلی اندیښنی دي
نه اختیار دی د راتلو و نه اختیار دی د وتلو
د ازل کاتب لیکلي د سبا ټولې شیبی دي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.