خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل – منوچهری دامغانی

خوشبوی ملی چون گل، خودروی گلی چون مل
مل رفـت بـه سـوی گل، گل رفت بـه سـوی مل
گــل بــوی ربــود از مــل، مــل رنـگ ربــود از گــل
در زیــر گــل خــیــری آن بــه کــه قــدح گــیــری
بـر بــادک شـبـگـیـری، بـانـگ و شـغـب صـلـصـل
هــر گــه کــه زنــد قــمــری، راه مــاورالــنــهـری
گـویـد بــه گـل حـمـری بــاده بــسـتــان، بــلـبــل
آن بــلــبــل کــاتــوره بــرجــســتــه ز مــطــمـوره
چـون دسـتــه طـنـبــوره گـیـرد شـجـر از چـنـگـل
چــون فــاخــتــه دلــبـــر بـــرتــر پـــرد از عــرعــر
گـویی کـه بـه زیـر پـر، بـربـسـتـه یـکـی جـلـجـل
آن قــمــری فــرخــنــده بــا قــهـقــهـه و خــنــده
انـدر گـلـو افــکـنـده، هـر فــاخــتــه ای یـک غــل
بــویـد بــه سـحــرگـاهـان، از شـوق بــنـاگـاهـان
چـون نکـهت دلـخـواهان، بـوی سـمـن و سـنـبـل
آن زاغ در آســابــر هـمــچــون حــبــشــی کــاذر
بـربـسـتـه بـه شاخ اندر هم سـنبـل و هم عنصل
آن کــرکــی بــا کــرکـی گـویـد ســخــن تــرکـی
طــوطــی ســخــن هـنـدی گـویـد بــه کــه مـازل

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.