خوشا قدح نبیذ بوشنجه – منوچهری دامغانی

خوشا قدح نبیذ بوشنجه
خــوشــا قــدح نـبــیـذ بــوشــنـجــه
هـنـگـام صـبــوح، سـاقـیـا، رنـجــه
نـه نـرد و نـه تـخـتـه نـرد پــیـش مـا
نـه مـحـضـر و نـه قـبـالـه و بـنـجـه
نـظـاره بـه پـیش در کـشـیـده صـف
چــون کــافــر روم بــر در گــنــجــه
خــنــیـاگــر ایـســتــاد و بــربــطــزن
از بـس شـکفه شـده در اشکنجـه
وان رطــل گــران یـک مــنــی مــا را
چـون ماه سـه و دو پـنج در پـنجـه
بــرداشـتــه مـا حـجـاب شـرم از رخ
گه شادی و گه نشاط و گه غنجه
اندر شده چشم ما به خواب خوش
چـشـم حـدثـان بــه وادی طـنـجـه

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.