خورشید عید سید همایون شاه عالمی

خورشید عید
عید شده ماه ِ من چهره بکش از نقاب
حسن تو در شام تار مطلع چون آفتاب
وصل درخشان بکن، چهره نمایان بکن
خطّ ِ تسلسل کشد چون گذر ِ ماهتاب
از دهن ِ تنگ خود عیدی بده ای گلم
لعل لبت پُر بوَد تا ز شراب ِ خوشاب
بسته شده این دلم در ختن ِ زلف ِ تو
راهی ِ عشقت شدم هست همینم صواب
عشق خرابم نمود خواب ز خوابم ربود
پسته ی ِ خندان ِ تو آمده دیشب بخواب
دیدن ِ تو عید ِ من گلشن ِ جاوید من
عشق تو امید ِ من ای گل رنگین گلاب
وای که رسوا شدم از سخن عشق تو
برد مرا آبرو رفته ز سر بسکه آب
مست و خراب ِ توام بین که کباب توام
همچو حباب تو ام چیست سؤال از جواب
لحظۀ وصلت کجاست تا که (همایون) شوم
از اثر ِ هجر تو روز و شبم در عذاب
17 نوامبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.