خورشید سپهر بی زوالی عشق است – حکیم عمر خیام

خورشید سپهر بی زوالی عشق است
مرغ چمن خجسته فالی عشق است
عشق آن نبود که همچو بلبل نالی
هر گه که بمیری و نه نالی عشق است
پر آسمان باندې لمر ګورې دا د عشق بی زوالي ده
پر چمن چې بلبل گرځي دا د مینی نیک فالي ده
هغه مینه ریښتیا نه ده چې بلبل رنګه فریاد کړي
څوک چې ومري بی فریاده هغه مینه ازلي ده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.