خورشید آسمانم – ملا عبدالواحد واعظی

خورشید آسمانم

ای یار مهربانم ، مه طلعت جبینی
وصف تو را بخوانم ، از بسکه دلنشینی

نور وجود نازت ، یک عالمی بر افروخت
نازم که در گریبان ، خورشید میآفرینی

خورشید آسمانم ، ای یار خوش زبانم
دانم که در غرورت ، به عزم آهنینی

در آسمان فطرت ، هرگز کسی ندیده
مثل تو نازنینم ، فرشته ئ زمینی

دل از کفم ربودی ، محبوب دلستانم
الماس تاج عزت ، بر فرق من نگینی

در مقدم تو گلها ، با ناز و غمزه آید
سبزه دمد عزیزم ، هر جای تو نشینی

عشقت نواخت من را ، با ساز پارسای
شکر خدا مرا شد ، این فخر خوشه چینی

وصف تو ای نگارم ، اندر زبان نگنجد
شهناز مهربانم ، حقا که بهترینی

در آسمان مهرت ، کس را گذر نباشد
خوش طالعم که من را ، مونس و همقرینی

استاد مکتب عشق ، درس دیگر نفرمود
جز درس ناز عشرت ، همدم و همنشینی

واعظ خوش نویسم ، دلدار تو چنین گفت
بر عهد خود متینم ، تو یار نازنینی

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.