خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری مولوی بلخی

 خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares