خود را به خدا بسپار در اوج توانایی – سید احمد حدیث

خود را به خدا بسپار در اوج توانایی
فواره بلند گردد چون سخت به زمین آیی
خود را به خدا بسپار در نزدزلیخا هم
دروازه چو باز گردد در پیش رخت خواهی
خود را به خدا بسپار در کام نهنگ باشی
آسوده چو در بطنش وحشت نبود راهی
خود را به خدا بسپار هر رودی که نیل باشد
موسی صفت از این رود پاکیزه بدر آیی
خود را به خدا بسپار مردانه برو میدان
ظالم چو شود مظلوم گر عاقل و دانایی
خود را به خدا بسپار از وسوسه شیطان
با گلرخ زیبا روی در خلوت تنهایی
خود را به خدا بسپار نامید مشو جانم
صد در چو بود بسته یک در که تو بگشایی
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.