خود خواه سید همایون شاه عالمی

خود خواه
کمتر بخور ای دوست ببین خون جگر را
قصاب نبیند به کسی دیدۀ تر را
آنکس که به خود خواهی بشد شهره بدنیا
کی فرق تواند به جهان نقص و ثمر را
حیف ِ تو که در دام دنی باز فتادی
از دست بدادی به خوشی لانه ی فر را
این هم بتو درس است درین چرخ نگونسار
تا دیده کنی باز روی راه و سفر را
این جا همگی خلق بسی چهره نقاب اند
تفریق بکن سخت بیا شمس و قمر را
در ظاهر انسان، بسی خفته چو شیطان
آدم بشناس این همگی خوف و خطر را
ضایع منما عمر به رنج و غم و سودا
در قلب پُر از مهر مکن داغ ِ شرر را
با مطلبیان کم بنما دوستی ای جان
تشخیص بکن بیش تو از خاره گهر را
حالا که جوانی و ترا عمر به پیش است
از رنج تو لبریز مکن کاسه ی سر را
بشنو ز (همایون) و توکل بخدا کن
در وازه ی نو باز گشا بار دگر را
18 فبروری 2009 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.