خوب خوبی را کند جذب این بدان مولوی بلخی

 خوب خوبی را کند جذب این بدان مولوی بلخی

:: ADVERTISEMENTS ::
shares