خوب امیر علیشیر نوایی

خوب
تو خوب و خُلق تو خوب و تکلمت خوب
نبوده چون تو به خوبی کسی به عالم خوب
به حسن به ز پری،آدمی گری برتر
نگشته مثل تو پیدا ز نسل آدم خوب
گشتی به خوبی و جان بخشی،از سخن که چو تو
نبوده، الله الله مسیح مریم خوب
به دل محبت تو بیشتر شود هر دم
که بیشتر بنمایی به چشم هر دم خوب
انیس و همدم،اگر هست خوب،خوبتر است
که در جهان به کس افتد انیس و همدم خوب
به عالم آمده خوبان بسی ولیک چو تو
نبوده بر همه خوبان،کسی مسلّم خوب
ز خیل و مجمع خوبان به فانی بیدل
وفا و مهر بود خوب و ظلم و کین هم خوب
امیر علیشیر نوایی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.