خواهی که اساس عمر محکم یابی – حکیم عمر خیام

خواهی که اساس عمر محکم یابی
روزی بعالم دل خرم یابی
فارغ منشین ز خوردن باده و می
تا لذت عمر خود دمادم یابی
که عمر د شیبو دی فولادي غواړې بندونه
که پیرزو دی پر خپل ځان دي دا پنځه ورځې عیشونه
چې له لاسه یې کښې نه ږدی د سرو میو پیالې ډکې
چې نصیب دی هر گړی سي د خواږه عمر خوندونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.