خواب از چشمانم ربودی

خواب از چشمانم ربودی
خواب از چشمانم ربودی ای بی وفا، بی وفا
قلب مرا تو شکستی، خودخواه بدخو چرا
زندگی بی تو بر من حرام است، ديگر ای آرزوی جوانی
چشم من کور اگر بعد از اين من، جز تو گيرم کسی را نشانی
عشق من پايمال فسون شد، اي فسون هوسها کجايی
ديگر آخر کجا شد، کجا شد، دوستی، عاشقی، آشنايی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.