خنده بر لب های ترا

خنده بر لب های ترا
خنده به لب های ترا
ناز و ادا های ترا
يگان نگاه های ترا
ای جان که دارد
عاشق زارت هستم، دل بيقرارت هستم
شب انتظارت هستم، ای دلبر من
بی غير من يارت کيست
جز من وفادارت کيست
دلبر و دلدارت کيست
ای دلبر من
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.