خطاب مادر وطن بفرزندان شیفته ی فرهنگ – خلیل الله خلیلی

خطاب مادر وطن بفرزندان شیفته ی فرهنگ
ای ســـــپرده دل بلــــــــذاب فرنگ
باز گرداین سرزمین ما وای تست
شیردادم شـــــــیره ی جان دادمت
تا هنوز این شیره درر گهای تست
جای گرم بوســـــــه های من هنوز
گر نکو بینی بسر تا پای تســــــت
آشیان سیــــنه ی مجروح من هنوز
باز کن بنگر که خالی جای تســـت
گوش نه! شبـــــــــــــها بر آواز دلم
ناله ی دل نغمه ی لالای تســـــت
حاصل غم های دیروز من اســــــت
آنچه در امروز و در فردای تســــــت
تا دل شب با ستاره چشــــــــم من
گرم صحبت از شکایتهای تســــــت
مگسل این بندی که از گیسوی من
حلقه حلقه بسته دوری پای تست
گر شکافی ســــــــینه ی پرداغ من
خانه ی تو باغ تو صحرای تســــــت
گر ببینی چشم پر آب مــــــــــرا
چشمه ی خونبار حسرت زای تست
آن بناها باشد از ابنای غــــــیر
ناز اینجا کن که این مبنای تســــــت
گشته از ذرات این کشــــــور پدید
آنچه در پنهای و در پیدای تســـــــت
باز گرد این سرزمین ماوای تست
خانه ی تو خانه ی آبای تســــــت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.