خشت سر خم ز مملکت جم خوشتر – حکیم عمر خیام

خشت سر خم ز مملکت جم خوشتر
بوی قدح از غذای مریم خوشتر
آه سحری ز سینه خماری
از ناله بوسعید و ادهم خوشتر
د خم خښته مې خوښیږي د جمشید تر اقلیمونو
د پیالې بوی راته خوږ دی د مریم تر خوراکونو
سحرګاه چې آه سي پورته له سینو د خماریانو
ښه لګیږي د ادهم او بوسعید تر فریادونو
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.