خرقه عریانی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

خرقه عریانی
ما که با شعلهء دل انجمنى ساخته ايـــــــم
همچو پروانه بشمع و لگنى ساخته ايــــــم
اينهمه لطف و حلاوت که بشعر تر ماست
از لب لعل تو شيرين سخنى ساخته ايـــــم
در خم زلف تو صد قافله دل را بستــــــــم
ما همه دلشده گان در شکنى ساخته ايــــــم
حاجتى نيست که جوئيم دگر آب عقيــــــق
طرفه از خون دل اينجايمنى ساخته ايـــــم
پردهء ماهمه جا خرقهء عريانى مــــــاست
به بر خود چه نکو پيرهنى ساخته ايــــــم
عافيت چون بجهـــــــان گوشهء تنهايى بود
رفته در ما من بى ما و منى ساخته ايــــــم
بسکه در سايه آن سروروان سبز شديـــــم
هر قدم در سر راهش چمنى ساخته ايــــــم
تا ابد زنده به عشقيم و دمادم بعــــــــــروج
همچو منصور بدار ورسنى ساخته ايــــــم
از ازل قسمت ما بوده تپيدن بر خــــــــاک
مبتلائيم و بدرد کهنى ساخته ايـــــــــــــــم
جانب منزل مقصود شتابيم بشـــــــــــــوق
هر کجا آبله زد پا وطنى ساخته ايـــــــــــم
از الستيم ز توفيــــــــــق خدا بر خور دار
در پس پرده بوجه حستى ساخته ايـــــــــم
در دل ما غم يار است و همه دلشاديـــــــم
کامرانيم که بيت الحزنى ساخته ايــــــــــم
دل نه بستيم بدنياى کهن از سر طـــــــوع
قسمت اين بود که با پير زنى ساخته ايـــم
با چنين با گرانى که ز خــــــــــلقت داريم
بختيار ايم که با ضعف تنى ساخته ايــــــم
اينقدر جلوه که بر ماست چو آئينه حکيم
دم بدم بارخ پرتو فگنى ساخته ايــــــــــــم
حوت ٥٤
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.