خدای دی وکي چې دوا شي – احمد شاه ابدالی

خدای دی وکي چې دوا شي
ما هم دی غوښت دی دپاره
چې خدمت د قام وطن کړي
ځان کړي خوار په دغه لاره
د نیکونو نوم ژوندې کړي
قام وژغوري له ناتاره
د پښتون جنډی کړي پورته
له خیبره تر خیساره
زه به هله دی زوی بولم
چې پاشلی ولس غونډ کړي
د زمري زلمو پوځونه
و هر لوری ته ورپنډ کړي
ستاسی هم پالنه وکړي
ومو ژغوري له خواریه
و پوهنی ته مو مخ شي
شي مخ څټ له ناپوهیه
هم هر پلار به خبر وی بل
د خپل لور له بیوزلیه
چې د لور غوښې ونه خوري
شي بیزار له خونخواریه
هر میړه پوه کړي په دی
چې میرمن هم لري حقونه
که میرمن په کور کې نه وي
څه به خوند وي له ژوندونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.