خدایـه ســــوال کــــومه تاته، چې ماړه زمــــوږ مشران کــــړه – الهام الدېن قېام

خدایـه ســــوال کــــومه تاته، چې ماړه زمــــوږ مشران کــــړه
خدایه دوی چې هرڅه غوړی، ته یی ښه ډیر ورپریمان کـــړه
خدایه ښی شتمنی ورکــــړه، دوی دهــــرڅه خــــاوندان کـــړه
دپیسو ډیــــر ارمانجن دی، ورپــــوره د دوی آرمــــان کــــړه
اوس خو هریو میلیونردی، خدایـه هــــریو میلیــــاردر کـــړه
یا پری رحم وکړه خــــدایه مــــړی سترګــــی ورته ورکـــړه
یا نور غرق دا قارونان کړه، شتمنی یــــی ورپه ســــر کـــړه
دوی ژوندی په ځمکه ښخ کړه، نور موخلاس له دغه شر کړه
الحاج الهام الدين ((قيام)) جرمنی
15-11-2010
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.