خبر داری که دين و

خبر داری که دين و
خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا، اي جانا
خبر داری که درد و رنج و درمانم تويی جانا، ای جانا
قبول عشق من کن ای سرت گردم به الطافت، ای جانا
که منظور دل زار و پريشانم تويی جانا، ای جانا
دلم را برده از کف خنده های نازنين تو، ای جانا
انيس گريه های شام هجرانم تويی جانا، ای جانا
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.