خاکدان چرخ سید همایون شاه عالمی

خاکدان چرخ
در قناعت کوش بیش از طعن دونان درگذر
گِرد نانی بی غش آید شو به فرمان درگذر
نفس را فرمان بری تا چند روی فتنه چرخ
خواهشات این هوس را نیست پایان درگذر
قصه ء اوهام دل را کی توان تشریح کرد
در خموشی حالت ما شد پریشان درگذر
جنت و حور و بهشت و کوثری بر ما مگو
در لقای حسن جانان گشته پنهان در گذر
در هوای نفس دیدم صد سری گردن جدا
با حباب ِ عمر زیستن نیست آسان در گذر
اخگر سوزان دل از ناله های نارسا ست
آتشم تا زیر خاکی گشته پنهان درگذر
محتسب ! آنجا که ما حیرت سرای دیده ایم
نیک و بد در دیده آید خوب یکسان درگذر
خاکدان چرخ دیده تا ( همایون ) در نشیب
هر فراز ِ قد فرازی گشت ویران در گذر
جولای 2007
نورستان، افغانستان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.