خاموشی سید همایون شاه عالمی

خاموشی
عمر ها جز عشق این دل د ر تغافل میرود
از نوای داستانش شور ِ بلبل میرود
خار صحرای ِ جنون از اشک من سیراب شد
در خیالم قامتت چون شاخه ی گل میرود
گوشه ی چشمی به ما گر لطف میداری قسم
حب ِ دنیا د ر دل ِ ما در تنزل میرود
ابر رحمت باز آور چون ز فیض آب ِ عشق
در زبان ِ تشنه حلقان ساغر ِ مُل میرود
نازم آن گریان ِ شمع ِ روشن شبهای هجر
خنده ها خاموش دارد با تامل میرود
بسکه هوشیار است مجنون بهر طبل ِ قافله
تا صدا آید به گوشش سوی محمل میرود
در خموشی کوش دیگر ای (همایون) بیشتر
تا سخن از عشق گویی خون از دل میرود
سال 2003 م
ستوکسدیل کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.