خال به کنج لب يکی

خال به کنج لب يکی
خال بکنج لب يکی، طُرۀ مشک و فام دو
واي به حال مرغ دل، دانه يکي و دام دو
محتسب است و شيخ و من، صحبت عشق در ميان
از چه کنم مجاب شان، پخته يکی و خام دو
ساقی ماه روی من، از چی نشسته غافلی
باده بيار و می بده، صبح يکی و شام دو
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.