خار خار خط یاری دارم صوفی عبدالحق بیتاب

خار خار خط یاری دارم
در نظر فصل بهاری دارم
اینقدر از بر من دور مرو
باش ظالم به تو کاری دارم
بر سر کوی تو بی وجهی نیست
گر شب و روز گذاری دارم
چون سیه روز و پریشان نشوم
همرۀ زلف تو تاری دارم
می کند صید دلیران به خدا
دلبر شیر شکاری دارم
گفت سودای وصالم داری
گفتمش جان من آری دارم
می رود هر نفس از خود (بیتاب)
دل بی صبر و قراری دارم
*****
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.